Nanomateriālu īpašību paredzēšana

Lai paātrinātu nanomateriālu testēšanu un galu galā ātrāk izprastu to iespējamo kaitīgo ietekmi, pētnieki var izmantot analoģijas pieeju. Analoģijas gadījumā tiek izmantota informācija no līdzīgām izcelsmes vielām, ja ir pieejami dati, lai prognozētu to mērķa vielu īpašības, kuru gadījumā ir iegūts maz informācijas vai tās trūkst.

Saskaņā ar REACH regulu analoģijas principu var izmantot atsevišķām vielām, arī nanomateriāliem, lai gan to var piemērot arī vielu grupām un nanoformām, lai noteiktu jebkādas tendences to vidū. Ja vielu grupēšana un analoģijas principa izmantošana notiek pareizi, var samazināt eksperimentālās testēšanas apjomu, jo vairs nav nepieciešams atsevišķi testēt katru mērķa vielu.

 

Esošo datu izmantošana nepilnību novēršanai

Analoģijas principa pieeja ir īpaši noderīga, ģenerējot datus regulatīviem mērķiem, lai iestādēm būtu pietiekami informācijas un tās varētu pieņemt lēmumus par ķīmiskām vielām un panākt to drošu izmantošanu.

Grupēšana ir iespējama:

  • dažādām vielas nanoformām;
  • citām vielām tādā pašā izmēru diapazonā;
  • potenciāli dažādām vielas formām, sākot no vielas parastas formas līdz nanoformām.

Grupēšanu sākotnēji izstrādāja ķīmiskām vielām un vēlāk piemēroja nanoformām.

 

Nanomateriālu īpašību definēšana

Nanomateriālus var ražot un modificēt, lai tiem būtu dažādas īpašības. Tas ietver izmēru, formu, kristāliskumu un virsmas apstrādi. Pēdējā gadījumā notiek nanomateriāla virsmas pārklāšanas process. Piemēram, var pārklāt dažas daudzsienu oglekļa nanocaurulītes, lai liktu tām piestiprināties orgāniem un efektīvāk pievadītu zāles.

 

ķīmisko vielu reģistrēšana saskaņā ar REACH regulu, izmantojot analoģijas principu

REACH regulā ir noteikti dati par vielām, kuru ražošanas apjoms ir lielāks par 1 tonnu gadā. Nanoformām šo daudzumu var būt grūti sasniegt, jo šī prasība attiecas uz nanoformu un citu vielas formu kopējo tonnāžu, nevis uz atsevišķu nanoformu.

Nanoformas bieži tiek ražotas daudz mazākā daudzumā, no dažiem gramiem līdz 100 kilogramiem gadā, atkarībā no to izmantošanas veida un tirgiem.

Uzņēmumiem, reģistrējot savas ķīmiskās vielas saskaņā ar REACH regulu, ir jāpamato analoģijas principa izmantošana. Tas tiek darīts, sniedzot zinātniski pamatotu skaidrojumu par to, kāpēc nanoformu grupēšana ir iespējama, ko pamato pieejamie dati, piemēram, par bīstamību vai apriti gan attiecībā uz avota, gan mērķa vielām.

 

Analoģijas principa regulējuma izstrāde

Pēdējo desmit gadu laikā ir gūti daudzi panākumi, lai pārbaudītu, vai ir iespējama analoģijas principa piemērošana nanoformām un kāda informācija ir vajadzīga uzticamai analoģijas principa pieejai.

ECHA un ESAO ir publicējušas norādījumus, lai sniegtu satvaru un iezīmētu robežas par to, kā piemērot analoģijas principu, vienlaikus nodrošinot regulatīvo spēkā esamību un pieņemšanu.

Pētniecības projekti, piemēram, GRACIOUS, ir izstrādājuši sistēmu galvenokārt tam, lai nozares pārstāvji varētu piemērot analoģijas principu saskaņā ar REACH regulu, kā arī lai atbalstītu ilgtspējīgu produktu izstrādi.

Lai gan ir gūti panākumi, ir jādara vairāk, lai vēl vairāk stiprinātu dažādu nanoformu analoģijas principa pamatotību un atzīšanu.