Izpratne par arodekspozīciju

Darbinieki var nonākt saskarē ar nanomateriāliem ražošanas posmā. Taču vēl vairāk darbinieku var tikt pakļauti nanomateriālu iedarbībai dažādos lietošanas un piegādes ķēdes posmos, apstrādājot vai izmantojot nanomateriālus vai produktus, kas tos satur. Tas nozīmē, ka iedarbība var notikt dažādos darba apstākļos un situācijās, kad nanomateriālus lieto, apstrādā vai pārstrādā, jo tie var nokļūt gaisā un darbinieki var tos ieelpot vai tie var nonākt saskarē ar ādu, piemēram, veselības aprūpes un laboratorijas darbu vai uzturēšanas darbu un būvdarbu laikā.

Dažos gadījumos darbinieki (un, iespējams, pat viņu darba devēji) nezina, ka izmanto, apstrādā vai pārstrādā nanomateriālus vai nanomateriālus saturošus produktus, un var tikt pakļauti attiecīgo nanomateriālu iedarbībai. Šādās situācijās ir maz ticams, ka tiek veikti pietiekami riska pārvaldības pasākumi.

Francijas nacionālā sabiedrības veselības aģentūra “Santé publique France” ir izveidojusi reģistru “EpiNano”, iekļaujot darbiniekus, kuri rīkojas ar rūpnieciski ražotiem nanomateriāliem, lai rūpnīcās, kurās ražo vai izmanto oglekļa nanocaurulītes, titāna dioksīdu, silīcija dioksīdu un ogļu kvēpus, uzraudzītu ietekmi uz iedarbībai pakļautiem darbiniekiem un iespējamo saistīto ietekmi uz veselību.

Ir pieejami daži nozarēm specifiski ieteikumi par nanomateriālu risku pārvaldību. EU-OSHA ir sagatavojusi īsus e-faktus par nanomateriālu iedarbību un preventīviem pasākumiem veselības aprūpes nozarē un uzturēšanas darbu jomā. Citas organizācijas arī ir sagatavojušas noderīgu nozarspecifisku informāciju, piemēram:

  • būvniecības nozarē – rokasgrāmatas un rīkus būvniecības nozarei, kas izstrādāti ES finansētā SCAFFOLD projekta ietvaros un attiecas uz inovatīvām stratēģijām, metodēm un rīkiem rūpnieciski ražotu nanomateriālu radīto arodrisku pārvaldībai būvniecības nozarē;
  • mēbeļu nozarē – informāciju, kas sagatavota saistībā ar Eiropas sociālo dialogu starp darba ņēmējiem un darba devējiem mēbeļu nozarē, Eiropas Celtniecības un kokapstrādes darbinieku federāciju (EFBWW), Eiropas Mēbeļu ražotāju federāciju (UEA) un Eiropas Mēbeļu nozares federāciju (EFIC).