Бъдещето на нанотехнологията

Нанотехнологията е нововъзникваща наука, която се очаква да има бързо и силно бъдещо развитие. Предвижда се тя значително да допринесе за икономическия растеж и за създаването на работни места в ЕС през следващите десетилетия.

Според учените се предвижда нанотехнологията да има четири отделни поколения на развитие. В момента преживяваме първото или може би второто поколение наноматериали.

Първото поколение е изцяло за материалознанието с подобряване на свойствата, постигнати чрез включването на „пасивни наноструктури“. Това може да бъде под формата на покрития и/или употребата на въглеродни нанотръби за уякчаване на пластмаси.

Второто поколение използва активни наноструктури, например, тъй като са биологично активни, те доставят лекарство до конкретна целева клетка или орган. Това би могло да бъде направено чрез покриването на наночастицата със специфични протеини.

Сложността прогресира допълнително в третото и четвъртото поколение. Като се започне с усъвършенствана наносистема, напр. за нанороботиката, и се премине към молекулярна наносистема за регулиране на растежа на изкуствени органи в четвъртото поколение наноматериали.

 

Безопасни по проект за наноматериали

Разработването на концепцията „Безопасни по проект“ за наноматериали е в процес на изследване от учени. Основната предпоставка е: вместо да се изпитва безопасността на наноматериалите, след като бъдат пуснати на пазара, оценката за безопасност да бъде включена в етапа на проектиране и иновация от разработването на наноматериала.

Целта на това е на предприятията да се предостави икономически по-ефективно управление на риска в ранен етап на процеса и/или на разработките на продукт.

 

Безопасни по проект за наноматериали

Разработването на концепцията „Безопасни по проект“ за наноматериали е в процес на изследване от учени. Основната предпоставка е: вместо да се изпитва безопасността на наноматериалите, след като бъдат пуснати на пазара, оценката за безопасност да бъде включена в етапа на проектиране и иновация от разработването на наноматериала.

Целта на това е на предприятията да се предостави икономически по-ефективно управление на риска в ранен етап на процеса и/или на разработките на продукт.