Наноматериали в козметиката

Козметични продукти

Предлагането на козметични продукти на пазара на ЕС е регламентирано в Регламента за козметичните продукти. В него се предвижда рамка за безопасност и се установява централизирана система за нотифициране във връзка с козметичните продукти, предлагани на пазара на ЕС. Оцветителите, консервантите и UV-филтрите, включително такива, съдържащи наноматериали, трябва да бъдат изрично разрешени.

Производителите, вносителите или назначените от тях трети страни трябва да регистрират козметичните продукти чрез портала за нотифициране за козметични продукти (CPNP). Ако даден продукт съдържа наноматериал, нотифициращият трябва да го посочи и да опише вероятния път, по който човек може да бъде изложен на експозиция от него.

Преди да бъдат използвани в козметични продукти, оцветителите, консервантите и UV-филтрите трябва да бъдат разрешени от Европейската комисия. Преди разрешаването Научният комитет по безопасност на потребителите (НКБП) преглежда токсикологичните данни, свързани с веществото, за което е подадено заявление за разрешение.

 

 

Инфографика

 

Инфографиката е изготвена от ECHA за EUON с подкрепата на Европейския съюз чрез програмата SMP-COSME.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Вижданията, изложени в настоящия документ, не отразяват по никакъв начин официалната позиция на Европейския съюз. ECHА и Европейската комисия не носят отговорност за евентуалното използване на съдържащата се в него информация.