Наноматериали в козметиката

Козметични продукти

Предлагането на козметични продукти на пазара на ЕС е регламентирано в Регламента за козметичните продукти. В него се предвижда рамка за безопасност и се установява централизирана система за нотифициране във връзка с козметичните продукти, предлагани на пазара на ЕС. Оцветителите, консервантите и UV-филтрите, включително такива, съдържащи наноматериали, трябва да бъдат изрично разрешени.

Производителите, вносителите или назначените от тях трети страни трябва да регистрират козметичните продукти чрез портала за нотифициране за козметични продукти (CPNP). Ако даден продукт съдържа наноматериал, нотифициращият трябва да го посочи и да опише вероятния път, по който човек може да бъде изложен на експозиция от него.

Преди да бъдат използвани в козметични продукти, оцветителите, консервантите и UV-филтрите трябва да бъдат разрешени от Европейската комисия. Преди разрешаването Научният комитет по безопасност на потребителите (НКБП) преглежда токсикологичните данни, свързани с веществото, за което е подадено заявление за разрешение.

 

Infographic

The infographic was produced by ECHA for the EUON with support from the European Union through the SMP-COSME programme.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. Neither ECHA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.