Наноматериали в козметиката

Наноматериали в козметиката

Козметични продукти

Предлагането на козметични продукти на пазара на ЕС е регламентирано в Регламента за козметичните продукти. В него се предвижда рамка за безопасност и се установява централизирана система за нотифициране във връзка с козметичните продукти, предлагани на пазара на ЕС. Оцветителите, консервантите и UV-филтрите, включително такива, съдържащи наноматериали, трябва да бъдат изрично разрешени.

Производителите, вносителите или назначените от тях трети страни трябва да регистрират козметичните продукти чрез портала за нотифициране за козметични продукти (CPNP). Ако даден продукт съдържа наноматериал, нотифициращият трябва да го посочи и да опише вероятния път, по който човек може да бъде изложен на експозиция от него.

Преди да бъдат използвани в козметични продукти, оцветителите, консервантите и UV-филтрите трябва да бъдат разрешени от Европейската комисия. Преди разрешаването Научният комитет по безопасност на потребителите (НКБП) преглежда токсикологичните данни, свързани с веществото, за което е подадено заявление за разрешение.

Можете да проверите дали използваният от вас козметичен продукт съдържа наноматериали, като прегледате списъка на съставките върху опаковката на продукта. Наноматериалите в козметичния продукт трябва да бъдат обозначени с думата „нано“ в скоби след името на съставката.