Международни дейности

 

A hand holding a globeПотенциалните рискове от наноматериалите са на дневен ред за международни дискусии от повече от десетилетие. В същото време ползите за обществото от решения, осигурени от нанотехнологията, представляват почти същия интерес за изследователите и авторите на политики.

Световният дебат относно безопасността на наноматериалите се осъществява в няколко международни форума: Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Световната здравна организация (СЗО) и Обединените нации (ОН), като всички те допринасят за развитието на познанието за тези материали.

Основният акцент е върху начина, по който наноматериалите могат да бъдат използвани и обработвани безопасно, така че да могат да бъдат реализирани ползите от нанотехнологията.

 

ОИСР

ОИСР има дългогодишна програма за управление на химикалите и е изиграла основна роля за хармонизирането на регулаторните методи за тестване и оценка на опасностите от химичните вещества. Основните носители за това са международно съгласувани насоки за изпитвания и принципите на Добра лабораторна практика (ДЛП).

Заедно те са създали условия, при които изпитване, изпълнено съгласно насоките за изпитване на ОИСР, се признава от властите в държави, които се придържат към взаимното приемане на данни (ВПД). ВПД е юридически обвързващ инструмент за улесняване на международното приемане на информация за регулаторната оценка на безопасността на химикалите. То драстично е намалило разходите за изпитвания и е ограничило броя на животните, необходими за целите на изпитванията.

Днес голяма част от законодателството в областта на химикалите в индустриализираните страни по света се подкрепя от резултатите от Програмата на ОИСР за химикалите. Това важи и за оценката на опасност от наноматериали. Препоръката на Съвета към ОИСР от 2013 г. относно изпитването на безопасността и оценката на произведени наноматериали гласи, че съществуващите международни и национални регулаторни рамки за химикалите са подходящи за управление на рисковете, свързани с произведени наноматериали. Въпреки това се отбелязва също, че е възможно да се наложи адаптирането на тези рамки и други системи за управление, за да вземат предвид специфичните свойства на произведените наноматериали.

През 2006 г. ОИСР създаде работна група за произведените наноматериали (РГПН), за да се даде възможност за дискусии относно оценката на опасността и на риска от наноматериали. Основният резултат до момента е оценката на начина за прилагане на съществуващите насоки за изпитване на ОИСР към 11 често използвани наноматериала. В проекта бяха вложени значителни усилия, а по време на хода му бяха генерирани над 700 проучвания. Резултатите бяха публикувани от ОИСР през 2015 г.

 

СЗО

СЗО разглежда риска от химикалите за населението в световен мащаб. За наноматериали акцентът на СЗО е върху потенциалните ефекти от експозицията на наноматериали върху работници.

СЗО разработва насоки относно „Предпазване на работниците от потенциалните рискове, свързани с произведени наноматериали“. Тези насоки целят да подобрят здравето и безопасността на работното място за работници, потенциално изложени на наноматериали в широк спектър от производствени и социални среди.

Насоките ще включват елементи на оценка на риска и управление на риска и ще предоставят препоръки за подобряване на здравето на работното място и за защита на здравето на работници, използващи наноматериали във всички държави, но по-конкретно в държави с нисък и среден доход.

 

Институт на Обединените нации за обучение и научни изследвания (UNITAR) и Програма на ООН за околната среда (UNEP)

UNEP и UNITAR са със силен акцент върху изграждането на капацитет между развитите и развиващите се държави.

Заедно с Междуорганизационната програма за правилно управление на химикалите (IOMC) в рамките на последните пет години бяха организирани няколко регионални семинара, целящи увеличаване на познанията за начините за провеждане на оценка и управление на риска от тези материали на национално ниво.

Тяхната работа освен това осигури възможност държавите да допринесат финансово за увеличаването на способността на развиващите се държави за справяне с въпроси, свързани с нано-безопасността.

 

Стратегически подход за международно управление на химикали (SAICM)

SAICM е политическа рамка за насърчаване на доброто управление на химикали в световен мащаб. Тя е тясно свързана с целите, съгласувани на Световната среща на високо равнище за устойчиво развитие (WSSD) в Йоханесбург през 2002 г.

Една от тези цели се отнася пряко до химикалите. Тя гласи: „до 2020 г. всички химикали трябва да бъдат произвеждани и използвани по начин, който значително намалява вредното им въздействие върху хората и околната среда.“

Съгласно SAICM е постигнато споразумение относно „Глобален план за действие“, за да се осигури стратегия за постигане на целите на WSSD. Планът освен това съдържа действия, свързани с наноматериали, например олово в бои, ендокринни разрушители и пестициди. Нанотехнологиите и произведените наноматериали са идентифицирани от SAICM като нововъзникващ политически въпрос.

Categories Display