ОИСР

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) logo

ОИСР има дългогодишна програма за управление на химикалите и е изиграла основна роля за хармонизирането на регулаторните методи за тестване и оценка на опасностите от химичните вещества. Основните носители за това са международно съгласувани насоки за изпитвания и принципите на Добра лабораторна практика (ДЛП).

Заедно те са създали условия, при които изпитване, изпълнено съгласно насоките за изпитване на ОИСР, се признава от властите в държави, които се придържат към взаимното приемане на данни (ВПД). ВПД е юридически обвързващ инструмент за улесняване на международното приемане на информация за регулаторната оценка на безопасността на химикалите. То драстично е намалило разходите за изпитвания и е ограничило броя на животните, необходими за целите на изпитванията.

Днес голяма част от законодателството в областта на химикалите в индустриализираните страни по света се подкрепя от резултатите от Програмата на ОИСР за химикалите. Това важи и за оценката на опасност от наноматериали. Препоръката на Съвета към ОИСР от 2013 г. относно изпитването на безопасността и оценката на произведени наноматериали гласи, че съществуващите международни и национални регулаторни рамки за химикалите са подходящи за управление на рисковете, свързани с произведени наноматериали. Въпреки това се отбелязва също, че е възможно да се наложи адаптирането на тези рамки и други системи за управление, за да вземат предвид специфичните свойства на произведените наноматериали.

През 2006 г. ОИСР създаде работна група за произведените наноматериали (РГПН), за да се даде възможност за дискусии относно оценката на опасността и на риска от наноматериали. Основният резултат до момента е оценката на начина за прилагане на съществуващите насоки за изпитване на ОИСР към 11 често използвани наноматериала. В проекта бяха вложени значителни усилия, а по време на хода му бяха генерирани над 700 проучвания. Резултатите бяха публикувани от ОИСР през 2015 г.