Въздействие на наноформите на среброто върху околната среда

Регламентът REACH на ЕС относно химикалите се използва за получаване на повече информация за свойствата от наноматериалите. Сребърни наноматериали се използват в различни потребителски стоки — например дрехи, медицинско облекло и козметика — поради антимикробните свойства, които поддържат материалите чисти и съответно могат да ги направят по-дълготрайни.

 

Липсва информация за въздействието на наноформите на среброто върху околната среда

За да проучи потенциалното въздействие на наноформите на среброто върху околната среда, Нидерландия решава да включи среброто в процедурата за оценка на вещества по REACH през 2014 г. Оценката на вещества се използва за изясняване дали дадено вещество създава риск за човешкото здраве или околната среда.

Дружествата, които регистрират сребро по REACH, твърдят, че йонната форма на среброто може да се счита за най-лошия възможен сценарий при оценката на рисковете за околната среда. Компетентните органи от своя страна имат доказателства, че в някои случаи наноформите на среброто са по-вредни за околната среда от йонните форми. Ситуацията се усложнява допълнително от липсата на достатъчно информация от дружествата за установяване на наноформите на среброто, пуснати на пазара на ЕС.

 

Каква допълнителна информация е поискана?

В резултат на задълбочена оценка на достъпната информация за среброто през юли 2016 г. е взето решение за оценка на веществата. От дружествата, които регистрират наноформи на среброто, е поискано да представят:

  • пояснение за това какви точно наноформи на среброто са включени в тяхната регистрация; и
  • повече информация за физикохимичните свойства на наноформите на среброто.


От дружествата е поискано също така да представят информация за следните екологични характеристики на наноформите на среброто:

  • токсичност при водорасли;
  • дългосрочна токсичност при водни безгръбначни; и
  • токсичност при микроорганизмите в почвата.

За всички поискани изпитвания, на регистрантите са дадени подробни указания за това как трябва да бъде проведено изследването, за да се разграничат както въздействията на наноформите на среброто, така и да се осигури изпълнението на изпитването по начин, подходящ за оценката на наноматериали.

Освен информацията за екотоксикологичните опасности, от регистрантите е поискано да предоставят информация за употребите на всяка отделна наноформа, за да може да се извърши съответната оценка на рисковете.

 

Какъв е резултатът?

Регистрантите трябва да представят информация за характеризирането на техните наноформи на сребро, резултатите от техните екотоксикологични изследвания и употребите на наноформите до м. юли 2017 г. В срок от 12 месеца след получаването на допълнителната информация Нидерландия трябва да я оцени и да договори как ще се процедира по-нататък.