Околна среда

Изправени сме пред сериозни предизвикателства за околната среда, застрашаващи чистотата на въздуха, питейната вода и здравето на почвите. Наноматериалите имат многообещаващи приложения за пречистване на въздуха и водата и по-ефективно намаляване на замърсяването. Какви са ползите, които те вече носят на обществото, и какво можем да очакваме в бъдеще?

Има няколко начина, по които наноматериалите и нанотехнологиите могат да ни помогнат да се справим и намерим решения за някои от глобалните предизвикателства за околната среда, пред които сме изправени. Някои от тези технологии вече съществуват, а други още се разработват.

Съществуващите приложения включват:

  • пречистване на води, замърсени с тежки метали;
  • отстраняване на замърсители от отработените газове от автомобилните двигатели с помощта на наноматериали с голяма повърхностна площ в катализаторите;
  • използване на съдържащи наноматериали добавки към горивото за по-ефективното му изгаряне;
  • почистване на разливи на нефт;
  • намаляване на емисиите и разхода на гориво с използване на по-леки нанотехнологични материали;
  • самопочистващи се повърхности, които могат да разграждат замърсителите.

Наноматериалите и нанотехнологиите също така могат да играят роля за производството и съхраняването на екологична енергия, с потенциал за намаляване на емисиите на въглероден диоксид от изгарянето на изкопаеми горива. Наноматериалите могат да се използват за подобряване на коефициента на полезно действие на соларните панели и производството на акумулатори с висок капацитет, улесняващи съхраняването на електроенергията и позволяващи производството на електромобили с по-дълъг пробег.

Както при всички нови материали и технологии, и тук има потенциални опасности и рискове, които трябва да се изследват и преценяват, за да може обществото да се възползва от наноматериалите, като същевременно намалява евентуалните опасности за човешкото здраве и околната среда.