Наноматериалите в околната среда

Различните наноформи на даден химикал могат да имат различни характеристики в околната среда, поради наноспецифичните свойства, проектирани в материала. Науката се развива бързо що се отнася до жизнения цикъл на наноматериалите и поведението им в околната среда.

Един от начините за действие в тази насока е като отправна точка да се използват физикохимичните свойства на наноматериалите, напр. разтворимостта във вода. Тези важни свойства могат да бъдат използвани за вземане на решение относно по-нататъшните измервания или дали жизненият цикъл на наноформата в околната среда ще бъде приблизително същия като вече установения за не-наноформата на химикала.

Например, когато лесно разтворимо вещество се освободи в околната среда, независимо дали в наноформа или не, екологичните свойства на разтвора са тези, които трябва да бъдат оценени. Ако наноматериалът се окаже лесно разтворим, то за неорганични вещества за оценката на наноформата би могла да се използва съществуващата информация за неговата насипна форма.

Жизненият цикъл на химикалите в околната среда обхваща различни процеси, като основните са разграждане (химично, физично или биологично) и/или преобразуване в околната среда. Като цяло обаче, стандартните методи, използвани за оценка на разграждането на химикали, не са подходящи за наноматериали. Друго усложнение за наноматериалите е, че повърхностната обработка или покритие могат да повлияят върху жизнения цикъл в околната среда и върху характеристиките на наноматериала.

В допълнение към процесите на преобразуване и разграждане трябва да бъде оценена вероятната биоакумулация на наночастиците в организмите. Скорошната работа на ОИСР посочи ограниченията на съществуващите подходи към изпитванията.

Методите за измерване и оценка на жизнения цикъл на наночастиците в околната среда са в процес на допълнително разработване. Очаква се през следващите години да бъдат предоставени подобрени техники.