Прогнозиране на свойствата на наноматериалите

За да се ускори изпитването на наноматериалите и в крайна сметка да се разберат техните потенциално опасни ефекти, изследователите могат да използват read-across подход. Read-across използва информация от подобни изходни вещества, когато съществуват данни за прогнозиране на свойствата на целевите вещества, когато е събрана малко информация или такава липсва.

В съответствие с Регламента REACH read-across подходът може да се използва за отделни вещества, включително наноматериали, но може да се прилага и за групи вещества и наноформи за определяне на връзките между тях. Ако групирането на веществата и read-across подходът се прилагат правилно, експерименталните изпитвания могат да бъдат намалени, тъй като няма да е необходимо да се изпитва всяко целево вещество поотделно.

 

Използване на съществуващи данни за запълване на празнини

Read-across подходът е особено полезен при генериране на данни за регулаторни цели, така че органите да разполагат с достатъчно информация, за да вземат решения относно химикалите и да гарантират тяхната безопасна употреба.

Групиране е възможно:

  • между различните наноформи на едно вещество;
  • между други вещества със същия размер;
  • потенциално между различни форми на дадено вещество — от насипната му форма до неговите наноформи.

Групирането първоначално е разработено за химикали и впоследствие е приложено за наноформите.

 

Определяне на свойствата на наноматериалите

Наноматериалите могат да бъдат произвеждани и модифицирани така, че да имат различни характеристики. Те обхващат размер, форма, кристалност и повърхностна обработка. Повърхностната обработка е процесът на покриване на повърхността на наноматериала. Например на някои многостенни въглеродни нанотръби може да се сложи покритие, за да се прикрепят към органите и да доставят фармацевтични продукти по-ефективно.

 

Регистриране на химикали по REACH с помощта на read-across подход

Регламентът REACH изисква данни за веществата, от които се произвежда над 1 тон годишно. При наноформите може да бъде трудно да се достигне това количество, тъй като изискването се отнася до общия тонаж на наноформите и другите форми на веществото, а не до отделната наноформа.

Наноформите често се произвеждат в много по-малки количества, вариращи от няколко грама до 100 килограма годишно в зависимост от тяхната употреба и пазарно разпространение.

Дружествата трябва да мотивират използването на read-across подход, когато регистрират химикалите си по REACH. Това се прави с научно обосновано обяснение защо е възможно групирането на наноформи, подкрепено от наличните данни, например за опасността или жизнения цикъл както на изходните, така и на целевите вещества.

 

Разработване на рамки за read-across подход

През последното десетилетие бяха направени много подобрения, за да се провери дали е възможно да се използва read-across подход при наноформите и каква информация е необходима за надежден read-across подход.

ECHA и ОИСР публикуваха насоки, за да очертаят рамката и границите за това как да се прилага read-across подход, като същевременно се гарантира регулаторна валидност и приемане.

Изследователски проекти, например GRACIOUS, разработиха рамка главно за индустрията за прилагане на read-across подход по REACH, но също и за подпомагане на устойчивото разработване на продуктите.

Въпреки че е постигнат напредък, е необходимо да се положат още усилия за допълнително укрепване на валидността и признаването на read-across подхода при различните наноформи.