Експозиция на наноматериали през кожата

Наноматериалите се използват широко в много промишлени процеси и са включени в множество потребителски продукти, като козметика, фармацевтични продукти, антибактериални и устойчиви на петна облекла, спортно оборудване и почистващи продукти. Използването на наноматериали в тези продукти може потенциално да доведе до експозиция, проникване и абсорбция в организма през кожата, особено за работниците и потребителите.

Въпреки че кожата е относително непропусклива за наноматериали, системната експозиция все още буди загриженост, тъй като кожата е един от най-големите органи на човешкото тяло и в научната общност все още се водят спорове относно начините, по които наноматериалите взаимодействат с кожата, и техния потенциал да предизвикат неблагоприятни последици за здравето. Тъй като дермалната абсорбция на наноматериалите е предварително условие за всяка тяхна наличност в организма след дермална експозиция, е много важно да се изяснят механизмите, чрез които те могат да бъдат абсорбирани през кожата, и кои са факторите, влияещи върху дермалната абсорбция на наноматериалите.


Целостта на кожата играе значителна роля за абсорбцията на наноматериали 

Абсорбцията и проникването през кожата са сложно взаимодействие между свойствата на частиците в състава на продукта и състоянието на кожата.  Нарушената цялост на кожата и съставът на продуктите, който увеличава пропускливостта на кожата, изглежда увеличават проникването. 

Наночастиците се агрегират в потта, което може да намали способността им да проникват през най-външния слой на кожата — роговия слой. Въпреки това проникването на частици може да е по-голямо, когато са използвани във формулации, предотвратяващи агрегацията им. 


По-малкият размер може да води до по-висока абсорбция

Няколко проучвания сочат, че размерът на частиците може да повлияе на проникването в кожата, като по-малките частици имат по-голяма степен на проникване. Свойствата на повърхността, например зарядът й и зарядът на покритието, също може да повлияят на проникването на частиците през кожата, което се засилва, когато зарядът е положителен.


Необходими са повече съпоставими проучвания за абсорбцията през кожата

За да се хвърли светлина върху връзката между свойствата на наноматериалите и техния потенциал за абсорбция в кожата, са необходими повече съпоставими проучвания. Връзката между наноматериалите и тяхното разсейване или формулация по време на експозицията е много сложна и може да варира дори по отношение само на един наноматериал в зависимост от използваната формулация.