Ръководства и инструменти за работниците

Производството и употребата на все по-голям брой наноматериали вече излизат от лабораториите и навлизат в промишлеността, което увеличава потенциала за експозиция на наноматериали на работното място. Науката и практиката за измерване и оценка на експозицията на работниците на наноматериали бързо се развиват. Въпреки че все още има научно неизяснени моменти за оценката на експозицията на работното място, в ЕС вече има разработени ръководства и стандарти за безопасност за опазването на здравето и безопасността на работниците.
 

Ръководства

 

Ръководство за опазването на здравето и безопасността на работниците от потенциални рискове, свързани с наноматериалите на работното мястоРъководство за опазването на здравето и безопасността на работниците от потенциалните рискове, свързани с наноматериалите на работното място

Ръководството съдържа оценка на риска от седем стъпки и подход за управление на риска със съвети за работодателите, работниците и специалистите по здраве и безопасност за осигуряване на правилното спазване на работното място на различните европейски директиви в областта на наноматериалите. Ръководството съдържа приложение със списък с ръководствата за наноматериалите на работното място, издадени от отделни държави-членки на техните съответни езици.
 

 

Безопасна работа с промишлени наноматериали: ръководство за работницитеБезопасна работа с промишлени наноматериали: ръководство за работниците

Ръководството дава полезна информация на работниците, които биха могли да бъдат изложени на въздействието на наноматериали, включително:

  • опростена информация за потенциалните рискове от наноматериалите на работното място;
  • как работниците могат да бъдат изложени на въздействието на наноматериали;
  • йерархия на възможностите за управление и контрол на риска; и
  • примери за мерки за управление на риска във връзка с наноматериалите.
     

Инструменти

EU-OSHA: E-fact 72: Инструменти за управлението на наноматериали на работното място и превантивни меркиВече има редица инструменти, които могат да помогнат за оценката и управлението на риска от наноматериалите на работното място. Тези инструменти помагат за премахване на неяснотите и ограниченията, предизвикани от липсата на информация за опасностите от наноматериалите. Някои от инструментите се използват с уеб браузър и са интерактивни, докато други са включени в ръководства или други публикации.

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) е публикувала кратък E-fact, описващ наличните инструменти с техните ползи и ограничения.