Дейности на ECHA според REACH и CLP, свързани с наноматериалите

Тъй като REACH и CLP обхващат наноматериалите, промишлеността и властите трябва да изпълнят своите задължения и да извършват задачите си в рамките на различните процеси съгласно REACH (напр. регистрация, оценка, разрешаване и ограничения) и CLP (напр. класифициране и етикетиране) за наноформи, както за всички други форми на вещества.

За да даде възможност за това, ECHA работи в тясно партньорство с ключови в ЕС и международни регулаторни органи за изграждането на достатъчен научен и регулаторен капацитет.

В своя Втори регулаторен преглед за наноматериалите Европейската комисия направи заключение, че REACH определя най-добрата възможна рамка за управление на риска от наноматериали, когато те се срещат като вещества или смеси, но е доказано, че е необходимо рамката да включва по-конкретни изисквания за наноматериалите.

Опитът на ECHA обаче е показал, че за да бъде напълно ефективен, REACH ще трябва да има наноспецифични разпоредби. Настоящата ситуация, при която REACH безусловно обхваща наноматериали без това изрично да се посочва в правния текст, е оставила място за интерпретации сред заинтересованите страни.

 

Основни дейности на ECHA:

  • Допълване на REACH, CLP и BPR за наноматериали, включително напр. проверка на съответствието на регистрационните досиета.
  • Споделяне на опит и достигане до консенсус между компетентните органи на държавите членки и научните комитети.
  • Осигуряване на обратна връзка и съвети на регистрантите, които желаят да регистрират вещества с наноформи по REACH или да ги съобщят съгласно регламента CLP.
  • Участие и принос към текущите международни регулаторни дейности.
  • Публикуване на уебинари за най-новите разработки в областта на наноматериалите по процесите REACH и CLP.
  • Хостване на Експертната група по наноматериали на ECHA, която е неформална консултативна група, състояща се от експерти от държавите — членки на ЕС, Европейката комисия, ECHA и акредитираните организации на заинтересованите страни. Мисията на групата е да „осигури неформални съвети по всички научни и технически въпроси, свързани с прилагането на законодателството BPR, REACH и CLP по отношение на наноматериалите“.
  • Учредяване на Обсерватория на ЕС за наноматериали.

 

Проверка на съответствието съгласно REACH

Заедно с държавите — членки на ЕС, ECHA улеснява два различни процеса на оценка съгласно REACH: оценка на досиета и на вещества.

Съгласно оценката на досие, ECHA може да извърши проверка за съответствие за всяко регистрационно досие. Целта на проверката за съответствие е да се провери дали са изпълнени всички изисквания за информация. Ако не са, ECHA може да изиска допълнителна информация или изпитване.

Целта на оценката на веществото е да се изясни дали дадено вещество води до риск за човешкото здраве или за околната среда. ECHA може да изиска допълнителна информация или изпитване, за да провери основанията за безпокойство. Веществата, които са обект на този процес, са посочени в плана за действие на Общността.