Козметични средства

Регламентът на ЕС относно козметичните продукти има за цел опазването на здравето на потребителите, но също така подпомага иновациите в Европа и засилва конкурентоспособността на козметичния сектор в световен мащаб.

Производителите и вносителите в ЕС отговарят за осигуряването на безопасността на своите продукти — независимо от това дали са козметични, или други потребителски стоки. Всички козметични продукти трябва да бъдат нотифицирани през Портала за нотифициране на козметични продукти (ПНКП), преди да бъдат пуснати на пазара на ЕС. Съдържанието на наноматериал в един козметичен продукт трябва да бъде изрично посочено в нотификацията към Европейската комисия.

Като минимум, нотификацията трябва да съдържа следната информация:

  • Идентификация на наноматериала, включително неговото наименование на химично вещество и други дескриптори, посочени в регламента.
  • Спецификация на наноматериала, включително размера на неговите частици и неговите физични и химични свойства.
  • Приблизителното количеството от наноматериала, което се съдържа в пускания на пазара козметичен продукт, ежегодно.
  • Токсикологичен профил на наноматериала.
  • Данните за безопасността на наноматериала.
  • Цялата информация, свързана с условията на експозиция, които с основание биха могли да се очакват.

В допълнение, козметични продукти, съдържащи наноматериали, които не са оцветители, консерванти и ултравиолетови филтри и не са ограничени по друг начин от регламента относно козметичните продукти, подлежат на допълнителна процедура. За тях трябва да се направи специална нотификация през ПНКП, шест месеца преди да бъдат пуснати на пазара. Ако Европейската комисия има опасения относно безопасността на даден наноматериал, тя може да възложи на Научния комитет по безопасност на потребителите (НКБП) да извърши оценка на риска.

Определени групи вещества — оцветители, консерванти и ултравиолетови филтри, включително представляващите наноматериали — трябва да бъдат разрешени от Европейската комисия, преди да бъдат използвани в козметични продукти. Становище от НКБП, в което са разгледани подадените токсикологични данни, предшества това разрешение.

Европейската комисия отговаря за публикуването на каталог на всички наноматериали, използвани в козметични продукти на пазара на ЕС. Каталогът използва информацията, предоставена от производителите през ПНКП.

Ако даден продукт съдържа наноматериали, това трябва да се посочи в списъка на съставките с добавяне на думата „нано“ в скоби непосредствено след името на съответното вещество.