Безопасност

 

Наноматериалите се използват за много различни цели, включително в храненето, лекарствата, козметиката, пигментите и електрониката. Но как влияят те на човешкото здраве и околната среда? 

Няма прост отговор на този въпрос. Въпреки че учените са натрупали богат опит в оценката на безопасността и токсичността на химикалите, тези малки частици продължават да поставят технически и научни предизвикателства.

Едно такова предизвикателство е породено от уникалните свойства, които притежава всеки един наноматериал. Наноматериалите имат по-голяма площ в сравнение с останалите материали, което ги прави и по-реактивни. Високата реактивност води след себе си и възможни рискове за човешкото здраве и околната среда. С увеличаване на тяхната употреба нараства и нашата експозиция на тяхното въздействие.

 

Напредък в изпитването на наноматериали

Въпреки през последното десетилетие е постигнат значителен напредък в определянето на потенциалното отрицателно въздействие на наноматериалите. Все повече нараства броят на надеждните и валидирани начини за изпитване на наноматериали.

Изследователите са установили, че стандартните протоколи за изпитване, например насоките на OECD за изпитване за химикали, могат често да се използват и за наноматериали, но все още има какво да се направи, за се покрият някои от техните най-уникални свойства.

 

Хармонизирани методи за изпитване посредством международно сътрудничество

Продължава провеждането на изследвания с международни организации, които работят в тясно сътрудничество с изследователи и други партньори за откриване на нови и надеждни начини за провеждане на тези изпитвания.

Един такъв пример е „Малтийската инициатива“ — международно сътрудничество между ECHA, държавите членки, Европейската комисия и промишлеността, за разработване и изменение на насоките за изпитване с цел да се гарантира, че ще бъдат разгледани характерните за наноматериалите въпроси за спазване на регулаторните изисквания.

Друг пример е тригодишният, финансиран от Horizon 2020 проект NanoHarmony, при който изследователски организации работят в тясно сътрудничество с OECD и ECHA по ускоряване разработването на хармонизирани методи за изпитване за наноматериали.

 

Компютърно моделиране и данни с високо качество за прогнозиране на свойствата на наноматериалите

С оглед на факта, че върху начина, по който наноматериалите реагират при различни условия, въздействие оказват много различни фактори, напр. размерът, покритието и процеса на транспортиране, е необходимо прогнозно моделиране, което да допълни „традиционното“ изпитване. Това означава да се изготвят заключения за начина, по който ние очакваме материалът да се държи въз основа на вече съществуващите данни за различните вещества, условия и употреби.

Организации като OECD, ECHA и Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) оказват подкрепа на научноизследователската общност в разработването на рамки за групиране и разчитане, както и в по-нататъшното насърчаване на използването на компютърно моделиране като (Q)SARs за наноматериали. Налице е и финансиране от ЕС.

Да може да се предсказва начинът, по който даден материал би могъл да се държи, ще улесни безопасното разработване на нови наноматериали чрез елиминиране на потенциалните вредни такива, които вече са във фаза на разработване на продукти.