Безопасност

Worker painting a car

Как влияят наноматериалите на човешкото здраве и околната среда? Няма прост отговор на този въпрос. Въпреки че учените са натрупали богат опит в оценката на безопасността и токсичността на химикалите като цяло, наноматериалите продължават да поставят допълнителни технически и научни предизвикателства и въпроси.

Гореща тема на дискусии сред токсиколозите е дали наноматериалите проявяват наноспецифични биологични въздействия върху хората и околната среда, които не се наблюдават в химикалите като цяло.

Наноматериалите са изключително разнообразна група химикали. Поради тази причина е трудно да се направят  общи твърдения за наноматериалите и те трябва да бъдат разглеждани на базата на всеки отделен случай, по същия начин, както всеки друг химикал.

Все пак могат да се направят някои обобщения. Например Научният комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) на ЕС през 2006 г. направи заключение, че за лесно разтворим наноматериал в повечето случаи важи токсичността на стандартната форма. Това е потвърдено от други научни комитети/панели на Научния комитет по безопасност на потребителите (НКБП), Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейската агенция по лекарствата (EMA) в по-новите им становища.

Освен това е извършена значителна работа по проучването на възможните въздействия върху генетичния материал в клетките, които наноматериалите могат да причинят, включително и техния механизъм на действие. В допълнение, в резултат на натрупания до момента опит за наноматериалите, учените са предложили нови подходи за оценка на техния вероятен риск. Работата в тази сфера продължава да подобрява нашето разбиране за най-добрия начин за изпитване и оценка на  възможните опасности и рискове, произтичащи от наноматериалите.