Разбиране за експозицията на работното място

Работниците могат да влязат в контакт с наноматериалите на етап производство. Много повече работници обаче могат да бъдат изложени на въздействието на наноматериалите на различни етапи от употребата и веригата на доставка, когато използват или боравят с наноматериали или продукти, които ги съдържат. Съответно до експозиция може да се стигне в най-различни места и условия на работа, където се използват, пренасят или обработват наноматериали, които в последствие могат да попаднат във въздуха и да бъдат вдишани или да попаднат в контакт с кожата — например в здравни заведения, лаборатории или дейности по поддръжката или строителството.

В някои случаи работниците — и евентуално дори техните работодатели — не съзнават, че използват, пренасят или обработват наноматериали или съдържащи наноматериали продукти и съответно могат да бъдат изложени на въздействията на въпросните наноматериали. В такива случаи е малко вероятно да има въведени адекватни мерки за управление на рисковете.

Santé publique France — френската национална агенция за обществено здраве — въвежда регистър на работниците, които боравят с промишлени наноматериали — EpiNano, — за да наблюдава експозицията и евентуалното въздействие върху здравето на работниците, изложени на въздействието на въглеродни нанотръбички, титанов диоксид, силициев диоксид и въглеродни сажди в съоръженията, които ги произвеждат или използват.

Има съвети за управлението на рисковете от наноматериали в отделни отрасли. EU-OSHA е изготвила кратки E-facts за експозицията на наноматериали и превенцията в здравеопазването и дейностите по поддръжка. Други организации също са изготвили полезни сведения за отделни отрасли, например:

  • Строителство: Ръководства и инструменти за строителството, изготвени в обхвата на финансирания от ЕС проект SCAFFOLD за нови стратегии, методи и инструменти за управление на професионалните рискове от промишлени наноматериали в строителството.
  • Мебелна промишленост: Информация, изготвена в контекста на европейския социален диалог между работниците и работодателите в мебелната промишленост, Европейската федерация на работниците в строителството и дървообработването (EFBWW), Европейската федерация на производителите на мебели (UEA) и Европейската федерация на мебелната промишленост (EFIC).