Изследвания за нови инструменти и указания

ЕС инвестира в продължаването на изследванията за безопасността на наноматериалите. Това включва разработване на нови инструменти и ръководства за оценка на експозицията на наноматериали в пълния им жизнен цикъл. Тези разработки ще позволят на регулаторите, промишлеността и специалистите по здраве и безопасност да намалят неяснотите около измерването на експозицията и оценката на наноматериалите. Те ще бъдат също така по-подготвени за евентуалните нововъзникнали проблеми при разработването на нови наноматериали и производствени методи.

Европейските изследователски проекти могат също така да набележат нови въпроси, които не са разгледани в текущите ръководства, или да разработят нови експериментални инструменти за измерване и контрол на експозицията на наноматериали на работното място. В хода на тези проекти някои резултати от тях могат да бъдат приети от компетентните органи и промишлеността за подобряване на оценката на експозицията и управлението на риска от наноматериалите на работното място.

По-долу е даден неизчерпателен списък с изследователски проекти в тази област.

 

More information