Наноматериалите и човешкото здраве

Lab worker checking a test tube

Точно както всяко друго химично вещество, някои наноматериали са опасни, а други — не. Сам по себе си, наномащабът на частиците не предполага опасност. Вместо това, потенциалните въздействия се основават на присъщите токсикологични свойства и на количеството (дозата), прието от организъм (хора или животно).

Една от основните цели при идентифицирането на дадена опасност е да се установи „връзката доза – ефект“ на базата на токсикологични проучвания. По този начин може да бъде определена гранична стойност на дозата, под която се приема, че няма да се прояви неблагоприятен ефект, и над която е необходимо потенциалният риск да бъде контролиран и управляван напр. чрез облекчаване на експозицията.

Традиционно за химикалите, тези гранични стойности на дозата се изразяват като масова концентрация или като концентрация на брой частици (за влакна). Научните изследвания показват, че за наночастици по-добър начин за описване на токсичност могат да бъдат други единици, например тяхната площ, при които граничната стойност на дозата може да бъде изразена в единици от площта. 

Categories Display