Изследвания на въздействието върху околната среда

През последните години нарастват опасенията за потенциалните рискове за околната среда, възникващи от производството и употребата на наноматериали. Как финансираните от ЕС изследвания допринасят за отстраняването на тези опасения?

Уникалните свойства на наноматериалите създават предизвикателства за учените, оценяващи рисковете за околната среда от тяхното използване. Анализирането на опасностите от наноматериалите за околната среда е комплексна задача, която обхваща най-различни области на научното познание.

За да извършват сериозна и надеждна оценка на рисковете за околната среда, учените трябва да събират информация за различните етапи от пълния жизнен цикъл на един наноматериал — от производството до рециклирането и изхвърлянето на материала.

Това включва:

  • информация за характеризиране на физикохимичните свойства на даден наноматериал;
  • разбиране за това къде попада наноматериалът в околната среда;
  • разбиране за това кои организми са изложени на въздействията на наноматериала;
  • прогноза за експозицията на водата, почвата и седиментите на наноматериалите;
  • разбиране за това дали и как наноматериалите се преобразуват след като попаднат в околната среда — с други думи, как конкретните наноматериали взаимодействат с другите химични вещества в околната среда — естествено присъстващи и резултат от човешката дейност.

Финансираните от ЕС изследователски проекти имат за цел да подобрят инструментите, методите за изпитване и техниките, спомагащи за наблюдението и измерването на наноматериалите в околната среда. Тази работа ще позволи на учените и регулаторните органи не само да получават по-надеждни данни за оценката на рисковете от наноматериалите за околната среда, но също така да разбират кога са необходими допълнителни мерки за управление на риска.

Два финансирани от ЕС изследователски проекта — Управление на рисковете от наноматериали (MARINA) и Устойчиви нанотехнологии (SUN) — показват обещаващи резултати в оценката на експозицията на околната среда на наноматериали и изготвянето на реалистични сценарии за тази експозиция. Проектите също така изготвят важни препоръки за подобряване на досегашните указания за изпитванията на наноматериалите, които позволяват на компетентните органи да разработват по-добри начини за изпитване и да създават нови стандартизирани методи за оценката на риска от наноматериалите за околната среда.