Гарантиране на безопасна употреба на наноматериали на работното място

Експозицията на влиянието на наноматериали зависи от процеса, предприетите технически контролни мерки  и, ако те не са достатъчни, от употребата на лични предпазни средства. Работодателите трябва да сведат до минимум експозицията от опасни вещества до ниво, което е оценено, че не причинява вреда на работниците.

Тъй като вдишването изглежда е най-същественият път на професионална експозиция за наноматериалите,  генерирането на всякакви наноматериали във въздуха на работното място трябва да бъде сведено до минимум. Това може да се постигне чрез използването на работни среди в затворена система и на мокри процеси. Генериращите прах стъпки на процеса като смилане и шлифоване трябва да се избягват, доколкото е възможно.

Ако наночастиците са във въздуха на работното място, трябва да се използва подходяща вентилация. В краен случай работниците може да бъдат обучени да използват предпазни средства за дихателните пътища, предпазно облекло, ръкавици и очила.

Следва да се отбележи, че обикновено при операциите по поддръжка, нормалните мерки за управление на риска за процеса, като затворени системи, временно се деактивират. Поради тази причина за този тип процеси могат да са необходими допълнителни мерки за управление на риска.

Самостоятелно заетите професионалисти могат да нямат възможност за такива строги мерки за контрол в работата си в сравнение с тези, работещи в промишлени условия.

 

Информационни листове за безопасност (ИЛБ)

В съответствие с регламента REACH, с всеки опасен материал трябва да бъде предоставен информационен лист за безопасност (ИЛБ). Информационните листове за безопасност осигуряват полезна информация за химикалите, описвайки опасностите, които химикалът предизвиква, и давайки информация относно работата, съхранението и аварийните мерки в случай на злополука. REACH изисква от потребителите на опасни химикали да следват съветите за мерките за управление на риска, дадени в сценариите на експозиция, приложени към ИЛБ, когато има такива.

 

Някои наноматериали имат национални гранични стойности на професионална експозиция

Граничните стойности на професионална експозиция (OEL) за опасни вещества са важна информация за оценката и управлението на риска, също и в контекста на наноматериалите.

Ограничение на експозицията е концентрацията — или в части на милион (ppm), или милиграми на кубичен метър (mg/m3) — на даден химикал във въздуха на работното място, на чието въздействие могат да бъдат изложени повечето хора без вредни ефекти. OEL обаче не трябва да се приемат като ясни разделителни линии между безопасната и опасната експозиция.

Към момента на ниво ЕС за наноматериалите няма OEL, което най-вероятно се дължи на факта, че все още липсва информация за тяхното определяне. Като цяло, OEL в ЕС са определени за ограничен брой вещества, които в момента се използват на работното място. Тези задължителни и/или показателни гранични стойности са определени в директивите на ЕС.

Много държави членки са въвели свои собствени национални OEL, също и за наноматериали. Тези национални гранични стойности трябва да бъдат зачитани в същата степен и работодателят трябва да гарантира, че експозицията на неговите служители не превишава OEL.