Защита на работниците

Worker with hard hat

Законодателството на ЕС за защита на работниците се отнася за химикалите и следователно включва и наноматериалите, въпреки че не ги посочва изрично. Особено значение имат рамкова Директива 89/391/ЕИО, Директива 98/24/ЕО за рисковете, свързани с химични агенти, Директива 2004/37/ЕО за рисковете, свързани с експозицията на канцерогени и мутагени, както и регламентите REACH и CLP. Това означава, че работодателите са задължени по закон да оценяват и управляват рисковете от химикалите, включително наноматериалите, при работа. Съответно трябва да се вземат мерки за отстраняването или намаляването на рисковете до възможния минимум. Първите мерки, които трябва да се разгледат, са за отстраняването на риска или замяната с по-малко опасни материали и процеси. Ако това не е възможно, експозицията на работниците трябва да се сведе до минимум чрез превенция по йерархията на мерките за контрол, в която се дава приоритет на:

  1. технически мерки за контрол при източника;
  2. организационни мерки; и
  3. лични предпазни средства — да се разглеждат само в краен случай.

Ситуацията трябва да се следи и ефективността на взетите мерки трябва да се разглежда редовно.

Въпреки многото оставащи неясноти, има опасения за рисковете от наноматериали за безопасността и здравето. Затова работодателите и работниците трябва да подхождат предпазливо към управлението на риска и избора на превантивни мерки.