Strategic Approach to International Chemicals Management

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) logo

SAICM е политическа рамка за насърчаване на доброто управление на химикали в световен мащаб. Тя е тясно свързана с целите, съгласувани на Световната среща на високо равнище за устойчиво развитие (WSSD) в Йоханесбург през 2002 г.

Една от тези цели се отнася пряко до химикалите. Тя гласи: „до 2020 г. всички химикали трябва да бъдат произвеждани и използвани по начин, който значително намалява вредното им въздействие върху хората и околната среда.“

Съгласно SAICM е постигнато споразумение относно „Глобален план за действие“, за да се осигури стратегия за постигане на целите на WSSD. Планът освен това съдържа действия, свързани с наноматериали, например олово в бои, ендокринни разрушители и пестициди. Нанотехнологиите и произведените наноматериали са идентифицирани от SAICM като нововъзникващ политически въпрос.