Пречистване на водите

Нанотехнологиите могат да се използват за пречистване на водите — например за получаване на прясна от морска вода, предотвратяване на замърсяване на околната среда и изготвяне на методи за отстраняване на последствията с цел намаляване на замърсяването на водите и почвите.

Въпреки че приложенията на специално създадените наноматериали в пречистването на водите за момента са сведени предимно до тяхната употреба като адсорбенти, дезинфектанти и реагенти, те стават все по-обещаващи за пълномащабно пречистване на водите и отстраняване на последствията за околната среда.

Един от примерите за възможностите на наноматериалите в тази област е разработването на желязо желязо с нулева валентност с наноразмери. Този материал може да се използва за пречистване на подпочвени води и опасни отпадъци. Използването на специално създадени наноматериали за почистване на околната среда започва, когато изследователи откриват, че малко количество железни частици с наноразмери може да отстранява от подпочвените води замърсители от рода на полихлорираните бифенили (PCB), за които е известно, че са токсични както за хората, така и за околната среда и могат да предизвикат ракови заболявания. За железните наночастици — например нулавалентното желязо с наноразмери — също така е установено, че действат ефективно за пречистването на водата от най-различни други замърсители като пестицидите, различни забавящи горенето вещества, антибиотици, хром, арсен и тежки метали.

Наноматериал като нулавалентното желязо с наноразмери има множество свойства, които го правят идеален адсорбент за тежки метали в замърсените води, например:

  • голяма относителна повърхностна площ и малък размер;
  • висока реактивоспособност;
  • способност за изолиране на тежки метали;
  • бързо действие;
  • добра способност за свързване на метали; и
  • структурни характеристики, позволяващи регенериране и многократна употреба на наноматериала.
     

Пример: Отстраняване на арсен от водите

Арсенът е токсичен металоид, свързван с редица ракови заболявания и други здравословни проблеми. Замърсяването на подпочвените води с арсен се среща в природата и е известно в много държави — например Аржентина, Бангладеш, Чили, Китай, Индия, Тайван и Тайланд, както и в някои страни от ЕС и Съединените щати. Арсен може да проникне в подпочвените води по най-различни начини — от залежи, рудодобив, селскостопански или промишлени дейности.

Научната общност сериозно се занимава с отстраняването на арсен и други подобни замърсители от водите. Употребата на наноадсорбенти за отстраняване на арсен от замърсени подпочвени води през последните години има многообещаващи резултати.