Nanoléčiva na trhu EU

Nanoléčiva jsou na trhu již více než 20 let. Evropské úřady každý lék před schválením posoudí a zveřejní informace o jeho použití a vlastnostech.

První nanoléčivo bylo Evropskou komisí schváleno v roce 1996. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zveřejňuje pro každý lék, který posuzuje, na svých internetových stránkách Evropskou veřejnou zprávu o hodnocení (EPAR), kde vysvětluje použití a vlastnosti léku.

Níže je uvedeno několik příkladů nanoléčiv, která již jsou na trhu.

Léčivo Účinná látka a platforma/technologie Použití Výhody nanoformulace
Abraxane Bezrozpouštědlová koloidní suspenze paklitaxelu (účinné látky) vázaného na albumin ve formě sférických nanočástic Léčba karcinomu prsu, adenokarcinomu pankreatu, nemalobuněčného karcinomu plic Vyřešení problému s rozpustností účinné látky (samotný paklitaxel je nerozpustný ve vodě) Méně častá a méně závažná toxicita (nevolnost, zvracení, únava, bolesti kloubů, svalů, ztráta vlasů) ve srovnání s dřívějšími formulacemi
Caelyx Pegylovaný lipozomální doxorubicin Léčba metastatického karcinomu prsu, rakoviny vaječníků, Kaposiho sarkomu (rakoviny krevních cév), mnohočetného myelomu Vyšší akumulace v nádorových buňkách a prodloužená doba cirkulace – snížení kardiotoxicity doxorubicinu
CosmoFer/INFeD/Ferrisat* Nanočástice železa potažené dextranem pro parenterální podání (injekce) Léčba anemie Stabilnější komplex železa a sacharidu ve srovnání s formulacemi bez nanoformy – snížená toxicita (snížená nefrotoxicita, akumulace železa v buňce)
Rapamune Částice sirolimu v koloidní nanodisperzi nanokrystalů stabilizované za účelem omezení velikosti částic Profylaxe odmítnutí orgánu u pacientů po transplantaci ledviny Zvýšená stabilita a biologická dostupnost


*Zpráva EPAR není k dispozici, protože povolení nebylo na základě evropského postupu uděleno.