Miljøforskning

Med årene har der været stigende betænkelighed ved de potentielle miljørisici, der er forbundet med fremstilling og anvendelse af nanomaterialer. Hvordan bidrager den EU-finansierede forskning til at imødegå disse betænkeligheder?

Nanomaterialers unikke egenskaber frembyder udfordringer for forskere, der arbejder med at vurdere nanomaterialers miljørisici. Analyse af miljøfarer ved nanomaterialer er kompleks og omfatter mange forskellige videnskabelige discipliner.

For at foretage en holdbar og pålidelig miljørisikovurdering skal forskerne sammensætte oplysninger vedrørende de forskellige stadier af hele nanomaterialets livscyklus lige fra produktion til genvinding eller bortskaffelse af materialet.

Dette indbefatter:

  • oplysninger, der karakteriserer nanomaterialets fysisk-kemiske egenskaber
  • viden om, hvad der bliver af nanomaterialet i miljøet
  • viden om, hvilke organismer der eksponeres for nanomaterialet
  • forudsigelse af eksponeringen af vand, jord og sediment for nanomaterialer
  • kendskab til, hvorvidt og hvordan nanomaterialer omdannes, når først de er i miljøet — med andre ord, hvordan specifikke nanomaterialer vekselvirker med andre kemikalier, der er til stede i miljøet, både naturligt forekommende og menneskeskabte.

EU-finansierede forskningsprojekter sigter mod at forbedre tilgængelige værktøjer, testmetoder og teknikker, der er nyttige til at overvåge og måle nanomaterialer i miljøet. Dette arbejde vil ikke kun sætte forskere og tilsynsmyndigheder i stand til at få mere pålidelige data til vurdering af miljørisiciene ved nanomaterialer, men også at fastlægge, hvornår der behøves supplerende risikostyringsforanstaltninger.

To EU-finansierede forskningsprojekter — forvaltning af risici ved nanomaterialer ("Managing Risks of Nanomaterials" (MARINA)) og bæredygtige nanoteknologier ("Sustainable Nanotechnologies" (SUN)) — har vist lovende resultater ved vurderingen af eksponering af miljøet for nanomaterialer og opstilling af realistiske scenarier for eksponering af miljøet. Projekterne har desuden frembragt vigtige anbefalinger om, hvordan man forbedrer de foreliggende testretningslinjer for nanomaterialer, hvilket har givet myndighederne mulighed for at udarbejde bedre måder at afprøve og skabe nye standardiserede metoder til miljøvurdering af nanomaterialer på.