Nationale indberetningsordninger

Flere medlemsstater har taget nationale initiativer til at kræve flere oplysninger om nanomaterialer fra industrien. Disse nationale regler varierer i omfang, men også med hensyn til, hvilke oplysninger der faktisk kræves af virksomhederne, hvilke undtagelser der er, og hvilke oplysninger der er tilgængelige for offentligheden. Belgien, Frankrig og Danmark har selvstændige fortegnelser over nanomaterialer, mens Norge og Sverige har medtaget et afsnit om nanomaterialer i deres allerede eksisterende produktregistre.

De data, der er indsamlet fra franske og belgiske nationale fortegnelser, er også med i databasen til Search for Nanomaterials (Søgning efter nanomaterialer), så det er let at søge efter oplysningerne og linke til oplysninger om de stoffer og nanoformer, der er indsamlet i henhold til REACH-forordningen.

Hvis du vil vide mere om nationale nanoregistre i Europa, og hvordan de blev til, kan du besøge det frit tilgængelige Kapitel 21 “Nanoregisters in Europe” af Abdelqader Sumrein [EN], som er en del af bogen “Particle Technology and Textiles: Review of Applications” [EN].

EUON, der finansieres af Europa-Kommissionen, har finansieret formidlingen af kapitlet til et bredere publikum.

 

Nationalt initiativ Registranter Vigtigste undtagelser Informationskrav Indberetning
FRANKRIG:
Anmeldelsesordning - Nationalt dekret om obligatorisk indberetning af nanomaterialer

Producenter, importører og distributører af et stof, en blanding eller en artikel, der indeholder nanomaterialer i mængder på 100 g/år eller derover.

Den anvendte definition er forskellig fra EU's henstilling og henviser til "bevidst fremstillet". 

Erklæringen gælder for hele det nationale område, med undtagelse af Ny Kaledonien, Fransk Polynesien, Wallis og Futuna og De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean og Antarktis.

Mængden, der importeres eller distribueres af en juridisk enhed, er mindre end 100 g/år pr. stof.

Stoffet som sådan eller indeholdt i en blanding eller som artikler, der er beregnet til at afvise et sådant stof, sælges direkte til forbrugere (offentligheden). 

Virksomhedsoplysninger
Oplysninger om nanomaterialet (herunder fysisk-kemiske data) og tilgængelige oplysninger om (øko)toksikologiske egenskaber
Årlig mængde
Stoffets anvendelser
De professionelle brugeres identitet

1. maj
(fra 2013 og frem)

BELGIEN:
Register -
Kongelig anordning om markedsføring af stoffer fremstillet i nanopartikelform

Producenter og importører, der markedsfører nanomaterialer eller blandinger, der indeholder nanomaterialer, på det belgiske marked på belgisk område i mængder på over 100 g/år.

Distributører, der markedsfører nanomaterialer eller blandinger, der indeholder nanomaterialer, på det belgiske marked på belgisk område i mængder på over 100 g/år udelukkende til professionelle brugere (virksomheder eller personer, der køber og anvender produktet som led i deres økonomiske aktiviteter).

Definition baseret på EU's henstilling, men indeholder en undtagelse for naturligt forekommende, ikke-kemisk modificerede stoffer.

Naturlige, ikke-kemisk modificerede stoffer.

Pigmenter, når de markedsføres i en blanding, en artikel eller en kompleks genstand.

Virksomheds- og brugeroplysninger
Generel info
Blanding og blandingens sammensætning
Stoffets kemiske navn og formel
Mængde
Anvendelser
Professionelle brugere

1. januar
(fra 2015 og frem)
DANMARK:
Produktregister - Bekendtgørelse om registret over blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer

Producenter eller importører af blandinger og artikler indeholdende nanomaterialer, der er beregnet til salg til almindelige forbrugere på det danske marked.

EU's henstilling om definitionen af et nanomateriale er anvendt.

Fødevarer og materialer, der kommer i berøring med fødevarer
Foder
Lægemidler
Medicinsk udstyr
Kosmetiske produkter
Pesticider
Affald
Blandinger og artikler, hvori nanomaterialet er nanoskalaen for stoffer, der er opført i bilag IV eller V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).
Blandinger og artikler, der indeholder naturligt forekommende nanomaterialer.
Artikler, hvori nanomaterialet er en del af en fast grundmasse, medmindre slid, slitage, vask, brud og lignende normal brug af genstanden fører til frigivelse af frie nanomaterialer.
Artikler, hvor nanomaterialet anvendes som blæk direkte på artiklen eller på etiketter på artiklen, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og emballage, der ikke er farvet i massen eller er farvet.
Tekstiler, hvor nanomateriale anvendes som blæk eller til farvning af tekstiler.
Maling, træbeskyttelsesmiddel, lim og fyldstof indeholdende pigment på nanoskalaen, hvor pigmentet udelukkende er tilsat med det formål at farve blandingen.
Gummiartikler eller gummidele til artikler, der indeholder nanomaterialerne carbon black eller siliciumdioxid.
Blandinger og artikler, der produceres eller importeres af enkeltpersoner til egen, privat brug.

Virksomhedsoplysninger
Produktoplysninger (herunder navn, mængde, professionel brug, anvendelser)
Oplysninger om nanomaterialet (herunder REACH-registreringsstatus)
Kemiske oplysninger om nanomaterialet (herunder CAS/EU-nummer og kemisk formel)

30. august
(fra 2015 og frem)
NORGE:
Produktregister - Bekendtgørelse om obligatorisk anmeldelse af kemikalier til det nationale produktregister  

Generelt krav til alle producenter og importører om at indberette kemikalier, der er klassificeret i henhold til artikel 3 i CLP, og som markedsføres i en mængde på 100 kg/år eller derover. Hvis kemikaliet indeholder nanomaterialer, skal det angives i deklarationen.

EU's henstilling om definitionen af et nanomateriale er anvendt. 
Produkter, der ikke er kemikalier
Uklassificerede kemikalier
Kemikalier, der importeres eller produceres i mængder på under 100 kg/år
Visse kemikalier, som er undtaget i henhold til forordninger:
Lægemidler
Medicinsk udstyr (som omfatter visse desinfektionsmidler)
Kosmetiske produkter
Plantebeskyttelsesmidler
Affald
Fødevarer
Foder
Oplysninger, som allerede kendes af producenten/fremstilleren, bør indberettes. Derudover skal den funktion, som nanomaterialet udfylder, indberettes. Obligatorisk fra marts 2013 og frem
SVERIGE:
Produktregister
Producenter og importører af almindelige kemiske stoffer og biocider, der indeholder nanomaterialer i en mængde på over 100 kg pr. produkt pr. år, og som markedsføres i Sverige. Kemikalier, der anvendes af en privatperson i et "hobbypræget" miljø i en mængde på under 100 kg/år. Oplysninger om nanomaterialet (herunder fysisk-kemiske data) og tilgængelige oplysninger om (øko)toksikologiske egenskaber.
Hvis en ansøger ikke kan fremlægge disse oplysninger, angives årsagen hertil.
For pigmenter skal det kun angives, at materialet er et pigment, uden yderligere oplysninger om numre.
Ikrafttrædelse den
1. januar 2018

Reference:
Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS) 2017:7