OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) logo

OECD kører et mangeårigt program for forvaltning af kemikalier og har haft en fundamental rolle i harmoniseringen af metoder til regulering af testning og farevurdering for sådanne kemikalier. De vigtigste instrumenter hertil har været internationale aftaler om forsøgsvejledninger og principperne for god laboratoriepraksis (GLP).

Tilsammen har disse skabt betingelser, hvor en test, der er udført i henhold til OECD's forsøgsretningslinjer, anerkendes af myndighederne i lande, der respekterer gensidig anerkendelse af data (MAD). MAD er et retligt bindende instrument til fremme af international anerkendelse af oplysninger til brug for myndighedernes sikkerhedsvurdering af kemikalier. Dette har mindsket testomkostningerne dramatisk og begrænset det antal dyr, der behøves til testformål.

I dag danner resultaterne af OECD's program for kemikalier grundlag for en stor del af kemikalielovgivningen i industrialiserede lande verden over. Dette gælder også farevurderingen af nanomaterialer. OECD-Rådets henstilling fra 2013 om sikkerhedstestning og -vurdering af fremstillede nanomaterialer fastslår, at de eksisterende internationale og nationale rammer for reguleringen af kemikalier er egnede til at håndtere de risici, der forbundet med fremstillede nanomaterialer. Det må dog også bemærkes, at disse rammer og andre styringssystemer stadig kan behøve tilpasning på baggrund af fremstillede nanomaterialers særlige egenskaber.

I 2006 oprettede OECD Arbejdsgruppen for Fremstillede Nanomaterialer (WPMN) med henblik på at drøfte fare- og risikovurdering af nanomaterialer. Det vigtigste resultat af dette har været en vurdering af, hvordan de eksisterende OECD-forsøgsvejledninger kan anvendes på 11 almindeligt anvendte nanomaterialer. Der er lagt en betydelig indsats i projektet, og der blev foretaget over 700 undersøgelser gennem dets forløb. Resultaterne blev offentliggjort af OECD i løbet af 2015.