ECHA's aktiviteter vedrørende nanomaterialer i henhold til REACH- og CLP-forordningen

Eftersom REACH- og CLP-forordningen omfatter nanomaterialer, skal industrien og myndighederne varetage deres opgaver ved de forskellige REACH-processer (f.eks. registrering, vurdering, godkendelse og begrænsninger), og CLP-processer (f.eks. klassificering og mærkning) for nanoformer såvel som for enhver anden form af et stof.

ECHA har med henblik herpå arbejdet i et stærkt partnerskab med centrale EU- og internationale regeludstedende organer om at opbygge tilstrækkelig videnskabelig og reguleringsmæssig kapacitet.

Europa-Kommissionen konkluderede i sin anden lovgivningsgennemgang vedrørende nanomaterialer, at REACH-forordningen fastlægger den bedst mulige ramme for håndtering af risici vedrørende nanomaterialer, når de opstår som stoffer eller blandinger, men det har vist sig nødvendigt med mere specifikke krav for nanomaterialer inden for denne ramme.

ECHA's erfaringer har imidlertid vist, at REACH-forordningen for at være fuldstændigt effektiv, bliver nødt til at indeholde nanospecifikke bestemmelser. Den aktuelle situation, hvor REACH indirekte omfatter nanomaterialer uden udtrykkeligt at give udtryk herfor i lovteksten, har åbnet op for fortolkninger blandt aktørerne.

 

ECHA’s primære aktiviteter:

  • Gennemførelse af REACH-, CLP- og biocidforordningen for nanomaterialer, herunder f.eks. verifikation af overholdelse af registreringsdossierer.
  • Udveksling af erfaringer med og skabelse af konsensus blandt medlemsstaternes kompetente myndigheder og videnskabelige udvalg.
  • Feedback og rådgivning til registranter, der ønsker at registrere stoffer med nanoformer i henhold til REACH-forordningen eller at anmelde i henhold til CLP-forordningen.
  • Deltagelse og bidrag til løbende internationale lovgivningsmæssige aktiviteter.
  • Offentliggørelse af webinarer om den seneste udvikling på nanomaterialeområdet under REACH- og CLP-processerne.
  • Værtskab for ECHA’s ekspertgruppe om nanomaterialer, som er en uformel rådgivende gruppe bestående af eksperter fra EU's medlemsstater, Europa-Kommissionen, ECHA og godkendte interesseorganisationer. Gruppens mandat er at give uformel rådgivning om alle videnskabelige og tekniske spørgsmål vedrørende gennemførelsen lovgivningen omkring biocid-, REACH- og CLP-forordningen i relation til nanomaterialer.
  • Oprettelse af EU's observatorium for nanomaterialer.

 

Overholdelseskontrol i medfør af REACH-forordningen

Sammen med EU's medlemsstater fremmer ECHA to forskellige evalueringsprocesser i henhold til REACH-forordningen: vurdering af dossierer og stoffer.

Under dossiervurderingen kan ECHA udføre en overholdelseskontrol for ethvert registreringsdossier. Formålet med overholdelseskontrollen er at verificere, at alle oplysningskrav er opfyldt. Er de ikke det, kan ECHA anmode om yderligere oplysninger eller test.

Formålet med stofvurdering er at præcisere, om et stof udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. ECHA kan udbede sig yderligere oplysninger eller test for at verificere problemet. De stoffer, der er genstand for denne proces, er anført i den rullende plan for vurdering af stoffer på fællesskabsniveau.