Izvješća

Znanstvena izvješća

 

Studija o valjanim alatima za in silico modeliranje i analogijskim pristupima, uključujući izradu studija slučaja o analogiji za određene (vrste) nanomaterijala

Cilj ove studije bila je sveobuhvatna analiza dostupnih računalnih modela te in silico metoda i alata za procjenu opasnosti i rizika od nanomaterijala putem sustavnog pregleda literature, razgovora sa stručnjacima u tom području i izrada relevantnih studija slučaja.

Studiju je naručila Promatračka skupina Europske unije za nanomaterijale (EUON). Usluge hostinga i održavanja za EUON pruža ECHA, a financiranje Europska komisija.

Studiju je provela tvrtka NovaMechanics Ltd., Nikozija (Cipar). 

Objavljeno: u listopadu 2023.

 

Alternativne metode specifične za nanomaterijale pri procjeni opasnosti/sigurnosti za ljude u skladu s različitim propisima EU-a, pri čemu se uzimaju u obzir zabrane pokusa na životinjama koje su već na snazi za kozmetičke proizvode i njihove sastojke

Svrha studije bio je sveobuhvatan pregled literature o novim metodološkim pristupima (NAM) specifičnima za nanomaterijale pri procjeni sigurnosti za ljude, kao i izrada popisa dostupnih NAM-ova, pri čemu se utvrđuju oni koji su već provjereni, oni za koje je postupak provjere u tijeku te metode koje će nevjerojatnije proći provjeru za ispitivanje nanomaterijala.

Studiju je naručila Promatračka skupina Europske unije za nanomaterijale (EUON). Usluge hostinga i održavanja za EUON pruža ECHA, a financiranje Europska komisija.

Studiju je provela tvrtka QSAR Lab Ltd., Gdańsk (Poljska).

Objavljeno: u kolovozu 2023.

 

Studija o (bio)razgradivosti, postojanosti i sigurnom dizajnu nanomaterijala

Na temelju opsežnog pregleda literature dopunjenog odgovarajućim istraživanjima relevantnih stručnjaka i OECD-a, studija pruža informacije o najnovijim dostignućima, postojećim nedostatcima i potrebnim istraživanjima u pogledu (bio)razgradnje i postojanosti nanomaterijala i njihovih organskih premaza. Razmatraju se i trenutačna najnovija tehnička dostignuća u pogledu sigurnog dizajna nanomaterijala.

Studiju je naručila Promatračka skupina Europske unije za nanomaterijale (EUON). Usluge hostinga i održavanja za EUON pruža ECHA, a financiranje Europska komisija.

Studiju je provela tvrtka NovaMechanics Ltd., Nikozija (Cipar). 

Objavljeno: u prosincu 2022.

 

Procjena mogućeg utjecaja grafena, grafen oksida i drugih 2D materijala na zdravlje i okoliš

Na temelju sustavnog pregleda literature u studiji se procjenjuje potencijalni učinak grafena, grafen oksida i drugih 2D materijala na zdravlje i okoliš.

Studiju „Procjena mogućeg učinka grafena, grafena oksida i drugih 2D materijala na zdravlje i okoliš” naručila je Promatračka skupina Europske unije za nanomaterijale (EUON).

EUON objavljuje informacije o postojećim nanomaterijalima na tržištu EU-a, usluge hostinga i održavanja pruža ECHA, a financiranje Europska komisija.

Studiju je provela tvrtka Innovamol Consulting Srl, Modena (Italija). 

Objavljeno: u prosincu 2022.

 

Studija o tržištu EU-a za nanomaterijale, uključujući tvari, uporabe, količine i ključne subjekte

Promatračka skupina Europske unije za nanomaterijale (EUON) naručila je 2021. studiju o tržištu Europske unije za nanomaterijale, koju je provela tvrtka NovaMechanics Ltd.

U studiji se navodi popis nanomaterijala koji su trenutačno na tržištu i utvrđuju se najvažniji tržišni subjekti. Iznose se i predviđanja rasta europskog tržišta nanomaterijala u razdoblju od 2021. do 2025. Budući da je studija provedena prije izbijanja krize zbog rata u Ukrajini, nije poznat utjecaj krize na rezultate studije. 

Usluge hostinga i održavanja za EUON pruža ECHA, a financiranje Europska komisija.

Studiju je provela tvrtka NovaMechanics Ltd., Nikozija (Cipar). 

Objavljeno: u studenome 2022.

 

Studija o životnim ciklusima proizvoda, recikliranju otpada i kružnom gospodarstvu za nanomaterijale

Izvješće naslovljeno „Studija o životnim ciklusima proizvoda, recikliranju otpada i kružnom gospodarstvu za nanomaterijale” naručila je Promatračka skupina Europske unije za nanomaterijale (EUON), za koju usluge hostinga i održavanja pruža ECHA. EUON objavljuje informacije o postojećim nanomaterijalima na tržištu EU-a. Financira ga Europska komisija. Studiju je provela tvrtka RPA Europe. 

Objavljeno: u studenome 2021.

 

Razumijevanje percepcije javnosti u EU-u o nanomaterijalima i njihovoj sigurnosti

U studiji se razmatra percepcija javnosti o proizvedenim nanomaterijalima kao skupini te njihova uporaba u različitim potrošačkim proizvodima, kao i kupovne navike, povjerenje u nadležna tijela, preferirani izvori informacija i zahtjevi u pogledu označivanja, i to među općom populacijom u pet europskih zemalja – Austriji, Bugarskoj, Finskoj, Francuskoj i Poljskoj. 

Objavljeno: u studenome 2020.

 

Kritički pregled čimbenika koji određuju dermalnu apsorpciju nanomaterijala, kao i dostupnih alata za procjenu dermalne apsorpcije

U okviru studije prikupljena su, procijenjena i sažeta dostupna saznanja o prodiranju kroz kožu i apsorpciji nanomaterijala koji se upotrebljavaju u potrošačkim proizvodima i u profesionalnim okruženjima. Ona obuhvaća eksperimentalne podatke, uključujući podatke iz in vivo i ex vivo studija. Istražen je i utjecaj oštećene kože u odnosu na netaknutu kožu te različitih eksperimentalnih postavki i metoda. Uz to, analizirana su i svojstva nanomaterijala, uključujući veličinu čestica i površinski naboj. Naglasak je bio na materijalima s niskim brzinama otapanja.

Objavljeno: u svibnju 2020.

 

Kritički pregled studija o reproduktivnoj i razvojnoj toksičnosti nanomaterijala

U okviru studije proveden je kritički pregled trenutačnih saznanja iz studija i ispitivanja reproduktivne i razvojne toksičnosti proizvedenih nanomaterijala. Utvrđene su relevantne baze podataka iz literature i relevantni pojmovi za pretraživanje te je provedeno pretraživanje literature kako bi se odredile publikacije s podatcima iz in vivo studija u okviru kojih su proizvedeni nanomaterijali ispitivani s obzirom na reproduktivnu i razvojnu toksičnost primjenom puta izloženosti koji je relevantan za izloženost ljudi.

Objavljeno: u travnju 2020.

 

Studija trenutačnog stanja na tržištu takozvanih nanomaterijala „sljedeće generacije”

U studiji se analiziraju definicije nanomaterijala „sljedeće generacije” dostupne u literaturi i predlažu određena poboljšanja za izradu inventara nanomaterijala druge i sljedećih generacija, kako onih koji su već na tržištu tako i onih čija se pojava na tržištu očekuje u sljedećih pet godina. Procjenjuju se prikladnost pojmova „tvar”, „smjesa” i „proizvod” iz uredbi REACH i CLP te parametri za karakterizaciju i identifikaciju iz izmijenjenih priloga Uredbi REACH koji se odnose na nanomaterijale sljedeće generacije.

Objavljeno: u rujnu 2019.

 

Studija literature o uporabama i rizicima nanomaterijala u pigmentima u Europskoj uniji

U izvješću se razmatra sigurna uporaba pigmenata nanoveličine kada ih upotrebljavaju profesionalno osoblje, radnici ili potrošači. Kako bi se opisalo trenutačno stanje, provedena su opsežna pretraživanja literature u kombinaciji s analizama podataka iz nacionalnih inventara nanomaterijala. Izvješće sadržava popis pigmenata nanoveličine koji su trenutačno identificirani na tržištu EU-a te se razmatraju potencijalni rizici koji proizlaze iz njihove uporabe u bojama, premazima, spremnicima tonera za pisače, proizvodima za osobnu njegu, tintama za tetoviranje kao i drugih potencijalnih uporaba nanopigmenata.

Objavljeno: u rujnu 2018.

 

Kritički pregled relevantnosti i pouzdanosti izvora podataka, metoda, parametara i odlučujućih čimbenika za izradu tržišnih studija o proizvedenim nanomaterijalima na tržištu EU-a

U izvješću su predstavljeni rezultati kritičkog pregleda relevantnosti i pouzdanosti izvora podataka, metoda, parametara i odlučujućih čimbenika za izradu tržišnih studija o proizvedenim nanomaterijalima u EU-u. Ono služi kao osnova za provođenje i izradu novih studija o nanomaterijalima na tržištu EU-a. Započinje analizom izvora podataka, metoda i parametara koji su već upotrijebljeni u takvim tržišnim studijama, a potom se utvrđuje, predlaže i analizira daljnja optimalna kombinacija tih izvora podataka, metoda, parametara i odlučujućih čimbenika.

Objavljeno: u srpnju 2018.

Administrativna izvješća

 

Ex post evaluacija Promatračke supine Europske unije za nanomaterijale (EUON)

U okviru ex post evaluacije ocjenjuje se učinkovitost Promatračke supine, njezina usklađenost, dodana vrijednost za EU i korisnost kako bi se razumjelo u kojoj je mjeri ona ostvarila svoje glavne ciljeve i koja je dodana vrijednost ostvarena za dionike, te koji su čimbenici uspjeha ili eventualni nedostaci koje treba otkloniti.

Objavljeno: u srpnju 2019.