Karakterizacija nanomaterijala

Particles in microscope

Kako biste procijenili sigurnost nanomaterijala, prvo ih trebate ispravno karakterizirati. To uključuje mjerenje različitih svojstava, kao što su veličina čestice, površina i topljivost u vodi, koja mogu utjecati na njihovu toksičnost.

Takva je karakterizacija potrebna kako bi se osiguralo da se sva (eko)toksikološka ispitivanja izvršena na istom ili vrlo sličnom materijalu mogu međusobno usporediti.

Nadalje, procjenitelji rizika žele pribaviti ta mjerenja kako bi saznali postoje li u ponašanju nanomaterijala ikakvi obrasci koji se mogu predvidjeti na temelju fizikalno-kemijskih parametara. Primjerice, je li toksičnost određenog nanomaterijala u korelaciji s veličinom njegove čestice? Je li moguće predvidjeti toksičnost nanomaterijala na temelju određenog parametra ili, vjerojatnije, kombinacije parametara? Koje je fizikalno-kemijske parametre najvažnije mjeriti?

Značajan problem s nekim ranijim rezultatima istraživanja o toksičnosti nanomaterijala bio je u tome što za same nanomaterijale koji su se upotrebljavali u istraživanjima nije bilo odgovarajućih (dostatnih) informacija o karakterizaciji. Time je otežano tumačenje rezultata, kao i usporedba različitih rezultata. Stoga je potrebno izmjeriti minimalni skup karakteristika za svaki nanomaterijal prije provođenja ikakvog (eko)toksikološkog ispitivanja.

Znanstvenici su značajno napredovali u tom polju i većina novih istraživanja o nanomaterijalima uključuje opširnu fizikalno-kemijsku karakterizaciju.

Categories Display