Aktivnosti ECHA-e u pogledu nanomaterijala na temelju uredaba REACH i CLP

Budući da se uredbama REACH i CLP uređuju nanomaterijali, industrijska poduzeća i nadležna tijela moraju ispuniti svoje obveze i provesti svoje zadaće u okviru raznih postupaka temeljem uredbe REACH (primjerice registracija, procjena, autorizacija i ograničenja) i uredbe CLP (primjerice razvrstavanje i označivanje) za nanooblike, kao što bi ih provodila za bilo koji drugi oblik tvari.

Kako bi to omogućila, ECHA je blisko surađuje s glavnim regulatornim tijelima na razini EU-a i međunarodnoj razini u cilju osiguranja odgovarajućih znanstvenih i tehničkih kapaciteta.

Europska komisija zaključila je u svojem drugom regulatornom izvješću o nanomaterijalima da se Uredbom REACH uspostavlja najbolji mogući okvir za upravljanje rizicima nanomaterijala kada se pojavljuju kao tvari ili smjese, no javila se potreba za konkretnijim zahtjevima za nanomaterijale unutar tog okvira.

Međutim, iskustvo ECHA-e pokazalo je da će u svrhu potpune učinkovitosti REACH trebati sadržavati posebne odredbe za nanomaterijale. Trenutačna situacija u kojoj se Uredbom REACH implicitno uređuju nanomaterijali, a da se to izričito ne navodi u pravnom tekstu, ostavlja dionicima prostor za različito tumačenje.

 

Glavne aktivnosti ECHA-e:

  • provedba uredaba REACH, CLP i BPR za nanomaterijale, uključujući primjerice provjeru usklađenosti registracijskih dosjea,
  • dijeljenje iskustva s nadležnim tijelima i znanstvenim odborima država članica i postizanje konsenzusa među njima,
  • pružanje povratnih informacija i savjeta podnositeljima registracije koji žele registrirati tvari s nanooblicima prema Uredbi REACH ili ih prijaviti prema Uredbi CLP,
  • sudjelovanje u i doprinos aktualnim međunarodnim regulatornim aktivnostima,
  • objava webinara o najnovijim kretanjima u vezi s nanomaterijalima s obzirom na postupke temeljem uredaba REACH i CLP,
  • ugošćivanje ECHA-ine Stručne skupine za nanomaterijale (engl. Nanomaterials Expert Group), neformalne savjetodavne skupine koja se sastoji od stručnjaka iz država članica EU-a, Europske komisije, ECHA-e i akreditiranih organizacija dionika. Mandat grupe jest da „daje informacije i savjete o znanstvenim i tehničkim pitanjima povezanima s provedbom uredaba REACH, CLP i BPR koja se odnose na nanomaterijale”,
  • osnivanje EU-ove Promatračke skupine za nanomaterijale.

 

Provjera usklađenosti s Uredbom REACH

ECHA zajedno s državama članicama EU-a olakšava provedbu dvaju različitih procesa evaluacije prema Uredbi REACH: evaluaciju dosjea i tvari.

U okviru evaluacije dosjea ECHA može provesti provjeru usklađenosti za bilo koji registracijski dosje. Cilj je provjere utvrditi jesu li ispunjeni svi zahtjevi obavješćivanja. Ako nisu, ECHA može tražiti dodatne informacije ili ispitivanje.

Cilj evaluacije tvari jest razjasniti predstavlja li tvar rizik za zdravlje ljudi ili okoliš. ECHA može tražiti dodatne informacije ili ispitivanje kako bi to provjerila. Tvari koje podliježu tom postupku navedene su u tekućem akcijskom planu Zajednice.

Categories Display