Okolišni učinci srebra u nanoobliku

Primjenom uredbe REACH, uredbe EU-a o kemikalijama, dobiveno je više informacija o svojstvima nanomaterijala. Zahvaljujući njihovim antimikrobnim svojstvima koji čuvaju čistoću materijala i time pomažu u očuvanju njihove dugotrajnosti, nanomaterijali od srebra prisutni su u različitim potrošačkim proizvodima, kao što su odjeća, medicinska odjeća i kozmetika.

 

Informacije o okolišnim učincima srebra u nanoobliku koje nedostaju

Radi ispitivanja potencijalnih učinaka nanomaterijala od srebra na okoliš, Nizozemska je 2014. odlučila uključiti srebro u postupak evaluacije tvari u skladu s uredbom REACH. Evaluacije tvari provodi se kako bi se provjerilo predstavlja li ta tvar rizik za zdravlje ljudi ili za okoliš.

Poduzeća koja su registrirala srebro u skladu s uredbom REACH tvrdila su da se ionski oblik srebra može smatrati najgorim scenarijem prilikom ocjenjivanja rizika za okoliš. S druge strane, nadležna tijela imala su dokaze da je u nekim slučajevima srebro u nanooblicima štetnije za okoliš nego ionski oblici. Situacija je još složenija zbog toga što poduzeća nisu dostavila dovoljno informacija o identitetu srebra u nanooblicima koje se stavlja na tržište EU-a.

 

Koje su dodatne informacije zatražene?

Nakon opsežnog ocjenjivanja dostupnih informacija o srebru, u srpnju 2016. donesena je odluka o evaluaciji tvari. Od poduzeća koja registriraju nanooblike srebra zatraženo je da dostave:

  • pojašnjenje o tome koji su specifični nanooblici srebra obuhvaćeni registracijom i
  • dodatne informacije o fizikalno-kemijskim svojstvima nanooblika srebra.


Od poduzeća je također zatraženo da dostave informacije o sljedećim okolišnim svojstvima nanooblika srebra:

  • toksičnosti za alge
  • dugoročnoj toksičnosti za vodene beskralježnjake i
  • toksičnosti za mikroorganizme u tlu.

Za sva zatražena ispitivanja podnositelji registracije dobili su detaljne upute o tome kako provesti ispitivanje kako bi se napravila razlika između učinaka nanooblika srebra i ionskog srebra, te kako bi se zajamčilo da se ispitivanje provodi na način koji je prikladan za ocjenjivanje nanomaterijala.

Osim informacija o ekotoksikološkim opasnostima, od podnositelja registracije zatraženo je da daju informacije o uporabama svakog pojedinačnog nanooblika kako bi se mogla provesti pravilna ocjena rizika.

 

Kakav je bio ishod?

Podnositelji registracije morali su dostaviti informacije o svojstvima srebrnih nanooblika, o rezultatima ekotoksikoloških ispitivanja i o uporabama nanooblika do srpnja 2017. Nizozemska ima rok od 12 mjeseci od primitka dodatnih informacija za njihovo ocjenjivanje i dogovor o daljnjim koracima.