Dovršene i planirane evaluacije tvari sukladno Uredbi REACH s obzirom na nanomaterijale

 

Tvar Država članica Zabrinutosti Godina Status
Sintetički amorfni silicij, silicijev dioksid Nizozemska Drugi razlozi za zabrinutost na temelju izloženosti/rizika, drugi razlozi za zabrinutost u pogledu opasnosti 2015 Izvršeno

Odluka žalbenog vijeća, 30. lipnja 2017.
Srebro (Nano) Nizozemska Visoka (ukupna) tonaža, druga zabrinjavajuća tvar na temelju izloženosti/rizika, druga zabrinjavajuća tvar na temelju opasnosti, široka disperzivna uporaba 2015 Izvršeno
Cinkov oksid Njemačka Ostale zabrinutosti na temelju opasnosti, uporaba u širokoj potrošnji, izloženost okoliša, druga izloženost/zabrinutost na temelju rizika, široka disperzivna uporaba 2016 U tijeku
Grafit i višezidne ugljikove nanocijevi (MWCNT), sintetički grafit u cjevastom obliku Njemačka Sumnja na karcinogenost, drugi razlozi za zabrinutost na temelju opasnosti, uporaba u širokoj potrošnji, kumulativna izloženost, izloženost okoliša, široka disperzivna uporaba 2018 U tijeku
Cerijev dioksid Njemačka Sumnja na karcinogenost, sumnja na mutagena svojstva, drugi razlozi za zabrinutost na temelju opasnosti, kumulativno izlaganje, izloženost okoliša, široka disperzivna uporaba 2019 Povučeno
Čađa Francuska Karcinogene, sumnja na reproduktivno-toksična svojstva, uporaba u širokoj potrošnji, kumulativna izloženost, izloženost osjetljivih populacija, izloženost radnika, visoka (ukupna) tonaža, široka disperzivna uporaba 2019 CoRAP tvar, godina evaluacije 2024.
Titanijev dioksid Francuska CMR, tvar za koju se sumnja da izaziva preosjetljivost, uporaba u širokoj potrošnji, izloženost osjetljivih populacija, velika (ukupna) tonaža, široka disperzivna uporaba 2019 U tijeku