Ljudsko zdravlje i nanomaterijali

Lab worker checking a test tube

Kao i svaka druga kemijska tvar, neki su nanomaterijali opasni, a drugi nisu. Nanoveličina čestica ne znači opasnost samu po sebi. Umjesto toga, potencijalni učinci temelje se na njezinim toksikološkim svojstvima i količini (dozi) koja se nalazi u organizmu (ljudi ili životinja).

Jedan od glavnih ciljeva u utvrđivanju opasnosti jest utvrđivanje „odnosa doze i učinka” na temelju toksikoloških ispitivanja. Time se može utvrditi granična doza prema kojoj se, ako je doza ispod granice, pretpostavlja da neće doći do štetnog učinka, a ako je iznad granice, potencijalni se rizik treba kontrolirati i njime se treba upravljati, primjerice smanjenjem izloženosti.

U slučaju kemikalija te se granične doze tradicionalno izražavaju kao masena koncentracija ili brojčana koncentracija (za vlakna). Znanstvenim istraživanjima za nanočestice pokazalo se da druge jedinice, kao što je npr. površina, mogu predstavljati bolji način za opis toksičnosti te se granična doza može izraziti u jedinicama površine. 

Categories Display