Sigurnost

Worker painting a car

Kako nanomaterijali utječu na ljudsko zdravlje i okoliš? Nema jednostavnog odgovora na to pitanje. Iako su znanstvenici stekli puno iskustva općenito u procjeni sigurnosti i toksičnosti kemikalija, nanomaterijali i dalje predstavljaju dodatne tehničke i znanstvene izazove i pitanja.

Među toksikolozima se živo raspravlja o tome imaju li nanomaterijali posebne biološke učinke na ljude i okoliš koji se inače ne primjećuju kod kemikalija.

Nanomaterijali su vrlo raznolika skupina kemikalija. Stoga je teško dati  općenite izjave o nanomaterijalima i treba ih razmatrati pojedinačno, na isti način kao i bilo koju drugu kemikaliju.

Ipak, neka su poopćenja moguća. Primjerice, Znanstveni odbor EU-a za nove i novoutvrđene zdravstvene rizike (SCENIHR) zaključio je još 2006. da se za lako topljivi nanomaterijal u većini slučajeva može primijeniti toksičnost konvencionalnog oblika. To su potvrdili drugi znanstveni odbori/paneli Znanstvenog odbora za sigurnost potrošača (SCCS), Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Europske agencije za lijekove (EMA) u svojim novijim mišljenjima.

Značajan posao obavljen je i tijekom ispitivanja mogućih učinaka koje nanomaterijali mogu imati na genetski materijal u stanicama, uključujući i potencijalne mehanizme koji stoje iza njih. Osim toga, kao rezultat dosadašnjeg iskustva s nanomaterijalima, znanstvenici su predložili nove pristupe procjeni njihova mogućeg rizika. Nastavljamo raditi kako bismo pronašli najbolje načine ispitivanja i procjene  mogućih opasnosti i rizika nanomaterijala.