Hrana

Nanomaterijali sve više utječu na prehrambeni sektor. Projektima istraživanja i razvoja koji su u tijeku ispituju se potencijalne koristi i rizici od uporabe nanomaterijala radi promjene svojstava hrane, primjerice, njezina okusa ili teksture. S obzirom na povećanu uporabu nanomaterijala u lancu hrane i hrane za životinje, važno je poznavati svojstva i značajke nanomaterijala i utvrditi predstavljaju li oni potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi ili okoliš.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) odgovorna je u Europskoj uniji za ocjenu rizika od uporabe nanomaterijala u hrani i hrani za životinje, kao i u materijalima koji su u dodiru s hranom. Ocjenom rizika želi se utvrditi je li potrebno uzeti u obzir određene rizike prije odobrenja uporabe. Ocjenjivanje provode znanstveni odbori EFSA-e, u kojima su zastupljeni neovisni stručnjaci iz čitave Europe. Nakon toga, o davanju odobrenja odlučuju države članice i Europska komisija, a njime se utvrđuju uvjeti uporabe i zahtjevi u pogledu označivanja nanomaterijala.

U EU-u već postoji nekoliko uredbi kojima se posebno uređuje uporaba nanomaterijala u prehrambenom sektoru.
 

Nova hrana

Prema zakonodavstvu EU-a nova hrana je hrana koja nije značajno korištena za prehranu ljudi u EU-u prije 15. svibnja 1997., kada je stupila na snagu prva uredba o novoj hrani. Nova hrana može biti novorazvijena, inovativna hrana, hrana proizvedena s pomoću novih tehnologija i proizvodnih postupaka i hrana koja se tradicionalno jede ili se tradicionalno jela izvan EU-a. Hrana koja se sastoji od sintetiziranih nanomaterijala ili ih sadržava također se smatra novom hranom. Uredba o novoj hrani sadrži vlastitu definiciju „sintetiziranog nanomaterijala”, koja se upotrebljava i u uredbi o informiranju potrošača o hrani.

U Uredbi o novoj hrani utvrđene su obveze koje se primjenjuju na sintetizirane nanomaterijale, odnosno nanomaterijale koji su ciljano proizvedeni kako bi imali određena svojstva, uključujući zahtjeve za stavljanje nove hrane na tržište EU-a, kao što je zahtjev prema kojem Europska komisija prethodno mora odobriti materijal. Nova hrana bit će odobrena za uporabu u EU-u samo ako ne predstavlja rizik za javno zdravlje, ako nije nutritivno nepovoljna kada zamjenjuje sličnu hranu i ako ne dovodi potrošača u zabludu.
 

Nanomaterijali kao prehrambeni aditivi

U Uredbi o prehrambenim aditivima utvrđen je popis odobrenih prehrambenih aditiva, enzima i aroma. Ako tijekom postupka proizvodnje ili u polaznim materijalima već odobrenog prehrambenog aditiva dođe do promjene, taj će se aditiv smatrati različitim aditivom i morat će se ponovno ocijeniti. Primjerice, značajna razlika u polaznim materijalima jest promjena veličine čestice, uključujući primjenom nanotehnologije.
 

Označivanje hrane koja sadrži sintetizirane nanomaterijale

Uredba o informiranju potrošača o hrani sadrži pravila za označivanje sastojaka hrane, sa zahtjevima koji se primjenjuju na sintetizirane nanomaterijale u prehrambenim proizvodima. U skladu s tom uredbom svi sastojci koji su sintetizirani (proizvedeni) nanomaterijali moraju biti jasno navedeni na popisu sastojaka. Nakon naziva takvih sastojaka u zagradama mora biti navedena riječ „nano”.
 

Nanomaterijali u plastičnim materijalima koji dolaze u dodir s hranom

Materijali koji dolaze u dodir s hranom u velikoj se mjeri upotrebljavaju u lancu opskrbe hranom za prijenos i zaštitu hrane; primjerice, možemo ih pronaći oko sendviča koje jedemo i mlijeka koje kupujemo. Postoji nekoliko uredaba kojima se želi zajamčiti da se štetne kemikalije ne otpuštaju u hranu, kao što je opće zakonodavstvo o materijalima koji dolaze u dodir s hranom, kao i Uredba o plastičnim materijalima koji dolaze u dodir s hranom.

Uredba o plastičnim materijalima koji dolaze u dodir s hranom djelomično je usmjerena na potencijalno otpuštanje kemikalija iz materijala koji dolaze u dodir s hranom, kao i na izbjegavanje primjene štetnih kemikalija u takvim materijalima. Njome su utvrđena pravila o sastavu plastičnih materijala koji dolaze u dodir s hranom i utvrđen je popis EU-a s tvarima čija je primjena dopuštena u proizvodnji plastičnih materijala koji dolaze u dodir s hranom. U uredbi su također utvrđena ograničenja u pogledu uporabe tih tvari i utvrđena su pravila za određivanje sukladnosti plastičnih materijala i predmeta.

Za višeslojne materijale ili predmete čak i plastični sloj koji nije u izravnom dodiru s hranom i koji je od hrane odvojen funkcionalnom pregradom smije sadržavati tvari u nanoobliku samo ako je nanooblik izričito odobren.
 

Nanomaterijali u aktivnim i inteligentnim materijalima koji dolaze u dodir s hranom

Aktivni i inteligentni materijali koji dolaze u dodir s hranom produljuju rok trajanja jer održavaju ili poboljšavaju uvjete pakirane hrane na način da otpuštaju tvari u hranu ili njezinu okolinu ili ih iz njih apsorbiraju. Neki su primjeri materijali za ambalažu hrane, pribor za jelo, tanjuri i daske za rezanje.

Uredbom EU-a o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima predviđena je uspostava popis EU-a s tvarima dopuštenima za proizvodnju aktivnih i inteligentnih materijala.

Categories Display