Međunarodne aktivnosti

Potencijalni rizici nanomaterijala već su više od desetljeća tema rasprava na međunarodnoj razini, a društvene koristi nanotehnologije pobuđuju jednako zanimanje među istraživačima i tvorcima politike.

Globalna rasprava o sigurnosti nanomaterijala odvija se na nekoliko međunarodnih foruma; Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Ujedinjeni narodi (UN) doprinose razvoju znanja o tim materijalima.

U središte pozornosti stavljena je sigurna uporaba nanomaterijala i sigurno rukovanje njima kako bi se mogle ostvariti koristi nanotehnologije.