Nanomateriály

 

Čo sú nanomateriály? Sú to častice, ktoré sú také malé, že sú viditeľné len pomocou mikroskopu. A nanomateriály sa nachádzajú všade. Nachádzajú sa v samotnej prírode, prenášajú sa ľahko vetrom, ako napríklad peľ a piesok. Zároveň sa však čoraz častejšie vyskytujú aj v našom každodennom živote prostredníctvom spotrebiteľských výrobkov. Vďaka svojim malým rozmerom sa niekedy správajú odlišne v porovnaní s rovnakou látkou väčších rozmerov, čo môže vplývať na potenciálne riziko.

Za nanomateriály sú vo všeobecne považujú častice s veľkosťou približne od 1 do 100 nanometrov (nm). Z regulačného hľadiska veľkosť však nie je jedinou vecou, ktorá sa berie do úvahy, zohľadňujú sa aj iné aspekty, ktoré je potrebné určiť predtým, než určitý materiál možno považovať za „nanomateriál“.

 

 

 

V právnom kontexte Európska komisia poskytla odporúčanie k tomu, ako vymedziť nanomateriál založený výhradne na veľkosti jednotlivých častíc tvoriacich materiál bez ohľadu na nebezpečnosť alebo riziko. Toto vymedzenie sa vzťahuje na prírodné, náhodné alebo vyrobené materiály a slúži ako základ pre realizáciu regulačných opatrení pre túto skupinu materiálov. V niektorých oblastiach legislatívy však právne povinnosti pre nanomateriály vychádzajú z toho, že môžu mať odlišné vlastnosti v porovnaní s väčšími časticami.

Nanomateriály vznikajú aj v prírode, napríklad v prachu alebo sopečnom popole. Môžu byť tiež neúmyselným výsledkom ľudskej činnosti (napr. výfukové plyny z automobilov, horiace sviečky). A niektoré nanomateriály sa už celé roky vyrábajú priemyselne. Vďaka vedeckým poznatkom dokážeme teraz umelo vyrábať takéto častice alebo materiály za pomoci technológií na úrovni atómov („zdola nahor“).

 

Rýchle rozširovanie

Nanomateriály majú zásluhou svojej veľkosti jedinečné chemické, fyzikálne, elektrické a mechanické vlastnosti, ktoré sú výraznejšie v porovnaní s rovnakými materiálmi bez nanoštruktúr (nazývanými často objemové látky). Vďaka týmto vlastnostiam by mohli byť obzvlášť vhodné pre mnohé aplikácie. Rovnaký nanomateriál môže mať viaceré nanoštruktúry na základe rozdielov vo veľkosti, tvare častíc, z ktorých pozostáva, modifikácií povrchu alebo úprav povrchu.

Nanotechnológie sa rýchlo rozvíjajú a nanomateriály obsahuje veľké množstvo výrobkov na každodenné použitie na európskom trhu. Pozrime sa napríklad na vývoj kvalitnejších a účinnejších batérií, povrchových náterov, antibakteriálneho oblečenia, kozmetiky a potravinových výrobkov.

Nanomaterialy umožňujú tiež významné technické a obchodné príležitosti. Európska komisia považuje nanotechnológie za kľúčové podporné technológie. Odborné poznatky a know-how v tejto oblasti budú podľa predpovedí zohrávať kľúčovú úlohu v budúcom hospodárskom raste v rámci EÚ.

Prudký nárast používania nanomateriálov spolu s ich špecifickými vlastnosťami však vyvoláva otázky súvisiace s ich možnými účinkami na zdravie a životné prostredie. Je jasné, že je potrebné príslušne posúdiť a riadiť všetky potenciálne riziká, ktoré tieto nové materiály môžu predstavovať a najmä vplyv modifikovania povrchu týchto častíc.