Činnosti agentúry ECHA v oblasti nanomateriálov podľa nariadení REACH a CLP

Keďže nariadenia REACH a CLP sa vzťahujú aj na nanomateriály, priemysel a úrady musia plniť svoje povinnosti a vykonávať svoje úlohy v rámci jednotlivých postupov podľa nariadenia REACH (napr. registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie) a podľa nariadenia CLP (napr. klasifikácia a označovanie) v súvislosti s nanoštruktúrami rovnako ako pri iných formách látky.

Na tieto účely agentúra ECHA spolupracuje v rámci pevného partnerstva s hlavnými regulačnými orgánmi EÚ a medzinárodnými regulačnými orgánmi na budovaní vhodných vedeckých a regulačných kapacít.

Európska komisia vo svojom druhom prieskume regulačného rámca pre nanomateriály konštatovala, že nariadenie REACH predstavuje najlepší možný rámec na riadenie rizík nanomateriálov, ak sa nanomateriály vyskytujú ako látky alebo zmesi, ale ukázalo sa, že tento rámec musí obsahovať konkrétnejšie požiadavky, ktoré by sa týkali nanomateriálov.

Skúsenosti agentúry ECHA však potvrdili, že ak má byť nariadenie REACH v plnom rozsahu účinné, bude musieť obsahovať osobitné ustanovenia týkajúce sa nanoštruktúr. Súčasná situácia, keď sa nariadenie REACH implicitne vzťahuje na nanomateriály bez explicitného uvedenia tejto skutočnosti v právnom texte, ponecháva priestor pre výklad zo strany zainteresovaných strán.

 

Hlavné činnosti agentúry ECHA:

  • Vykonávanie nariadení REACH, CLP a BPR pre nanomateriály vrátane napr. overovania súladu registračných dokumentácií.
  • Výmena skúseností s príslušnými orgánmi a vedeckými výbormi členských štátov a hľadanie zhody medzi nimi.
  • Poskytovanie spätnej väzby a poradenstva registrujúcim, ktorí chcú registrovať látky s nanoštruktúrou podľa nariadenia REACH alebo ich oznámiť podľa nariadenia CLP.
  • Účasť na prebiehajúcich medzinárodných regulačných činnostiach a prispievanie k týmto činnostiam.
  • Zverejňovanie webových seminárov o najnovšom vývoji v oblasti nanomateriálov v rámci postupov nariadení REACH a CLP.
  • Organizovanie expertnej skupiny agentúry ECHA pre nanomateriály, ktorá je neformálnou poradnou skupinou zloženou z expertov z členských štátov EÚ, Európskej komisie, agentúry ECHA a akreditovaných organizácií zainteresovaných strán. Skupina má mandát, aby mohla „poskytovať informácie a poradenstvo o vedeckých a technických otázkach týkajúcich sa vykonávania právnych predpisov v oblasti nanomateriálov podľa nariadení REACH, CLP a BPR“.
  • Zriadenie monitorovacieho strediska EÚ pre nanomateriály.

 

Overovanie súladu podľa nariadenia REACH

Spolu s členskými štátmi EÚ, agentúra ECHA umožňuje dva rôzne procesy hodnotenia podľa nariadenia REACH: hodnotenie dokumentácie a hodnotenie látky.

V rámci hodnotenia dokumentácie agentúra ECHA môže v prípade každej registračnej dokumentácie vykonávať kontrolu súladu. Cieľom kontroly súladu je overiť, či sú splnené všetky požiadavky na informácie. Ak nie sú splnené, agentúra ECHA si môže vyžiadať ďalšie informácie alebo testovanie.

Cieľom hodnotenia látky je ozrejmiť, či látka predstavuje riziko pre zdravie ľudí alebo životné prostredie. Agentúra ECHA môže vyžiadať ďalšie informácie alebo testovanie na overenie tejto obavy. Látky, ktoré podliehajú tomuto procesu, sú uvedené v priebežnom akčnom pláne Spoločenstva.