Vplyv strieborných nanoforiem na životné prostredie

Nariadenie EÚ o chemických látkach REACH bolo použité na získanie väčšieho množstva informácií o vlastnostiach nanomateriálov. Strieborné nanomateriály sa používajú v mnohých spotrebných výrobkoch, ako sú oblečenie, lekárske odevy a kozmetika, kvôli antimikrobiálnym vlastnostiam, ktoré udržiavajú materiál čistý a môžu teda prispieť k ich dlhšiemu zachovaniu.

 

Chýbajúce informácie o vplyve strieborných nanoforiem na životné prostredie

V záujme preskúmania možného vplyvu strieborných nanomateriálov na životné prostredie sa Holandsko v roku 2014 rozhodlo zahrnúť striebro do procesu hodnotenia látok v rámci nariadenia REACH. Cieľom hodnotenia látky je overiť, či daná látka predstavuje riziko pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie.

Spoločnosti, ktoré registrujú striebro na základe nariadenia REACH tvrdili, že iónová forma striebra by mohla byť považovaná za najhorší scenár pri posudzovaní rizík pre životné prostredie. Na druhej strane, orgány mali dôkazy, že v niektorých prípadoch boli strieborné nanoformy pre životné prostredie škodlivejšie ako iónové formy. Situáciu ďalej komplikoval nedostatok informácií od spoločností týkajúcich sa identity strieborných nanoforiem uvedených na trh EÚ.

 

Aké dodatočné informácie boli požadované?

Rozsiahle posúdenie dostupných informácií o striebre viedlo v júli 2016 k rozhodnutiu o hodnotení látky. Spoločnosti, ktoré registrujú striebro, boli požiadané, aby poskytli:

  • objasnenie toho, na aké osobitné strieborné nanoformy sa vzťahuje registrácia a
  • viac informácií o fyzikálno-chemických vlastnostiach strieborných nanoforiem.


Spoločnosti boli takisto požiadané, aby poskytli informácie o týchto environmentálnych vlastnostiach strieborných nanoforiem:

  • toxicita pre riasy,
  • dlhodobá toxicita pre vodné bezstavovce a
  • toxicita pre pôdne mikroorganizmy.

V prípade všetkých požadovaných testov boli registrujúcim poskytnuté podrobné pokyny o tom, ako by mali vykonať štúdiu s cieľom rozlišovať medzi vplyvom strieborných nanoforiem a iónového striebra, ako aj zabezpečiť, aby bol test vykonaný spôsobom, ktorý je vhodný pre posudzovanie nanomateriálov.

Okrem informácií týkajúcich sa ekologicko-toxikologického rizika boli registrujúci požiadaní o poskytnutie informácií o použití pre všetky jednotlivé nanoformy, aby sa mohlo vykonať riadne posúdenie rizík.

 

Aký je výsledok?

Registrujúci museli do júla 2017 poskytnúť informácie o charakterizácii ich strieborných nanoforiem, výsledkoch ich ekologicko-toxikologických štúdií a použití nanoforiem. Holandsko má 12 mesiacov na ich vyhodnotenie a schválenie ďalšieho postupu od prijatia dodatočných informácií.