Ochrana pracovníkov

Worker with hard hat

Právne predpisy EÚ o ochrane pracovníkov sa vzťahujú na chemické látky, a teda aj na nanomateriály, aj keď výslovne neodkazujú na tieto materiály. Mimoriadny význam majú rámcová smernica 89/391/EHS, smernica o chemických faktoroch 98/24/ES a smernica o karcinogénoch a mutagénoch 2004/37/ES, ako aj nariadenia REACH a CLP. To znamená, že zákon od zamestnávateľov požaduje, aby posúdili a riadili riziká chemických látok v práci vrátane nanomateriálov. Následne by sa mali prijať opatrenia na odstránenie alebo zníženie rizík v maximálnej možnej miere. Prvými opatreniami, ktoré je potrebné zvážiť, sú odstránenie rizika alebo nahradenie menej nebezpečnými materiálmi a postupmi. Ak to nie je možné, vystavenie pracovníkov sa musí minimalizovať prostredníctvom prevencie podľa hierarchie kontrolných opatrení, ktoré uprednostňujú:

  1. technické kontrolné opatrenia na reguláciu rizika pri zdroji,
  2. organizačné opatrenia a
  3. osobné ochranné prostriedky, ktoré treba považovať za poslednú možnosť.

Situácia by sa mala monitorovať a účinnosť krokov by sa mala pravidelne preskúmať.

Aj keď pretrváva mnoho nejasností, existujú obavy týkajúce sa bezpečnosti a zdravotných rizík nanomateriálov. Zamestnávatelia spolu s pracovníkmi by preto mali uplatňovať prístup predbežnej opatrnosti na riadenie rizík a výber preventívnych opatrení.