Charakterizácia nanomateriálov

Na účely posúdenia bezpečnosti nanomateriálov je ich potrebné najskôr príslušne charakterizovať. K tomu patrí uskutočnenie meraní rôznych vlastností, ako napr. veľkosť častíc, povrchová plocha a rozpustnosť vo vode, ktoré môžu mať vplyv na ich toxicitu.

Takáto charakterizácia je potrebná na zabezpečenie, aby sa všetky (eko)toxikologické štúdie vykonané na rovnakom alebo veľmi podobnom materiáli dali navzájom porovnať.

Navyše posudzovatelia rizík majú veľký záujem o tieto merania, aby zistili, či existujú nejaké modely správania nanomateriálov,ktoré možno predvídať na základe týchto fyzikálno-chemických parametrov. Napríklad: Súvisí toxicita konkrétneho nanomateriálu s veľkosťou jeho častíc? Je možné predpovedať toxicitu nanomateriálu na základe konkrétneho parametra, alebo ide skôr o kombináciu parametrov? A ktoré fyzikálno-chemické parametre sú najdôležitejšie pre meranie?

Závažným problémom niektorých predchádzajúcich výsledkov výskumu toxicity nanomateriálov bolo, že v prípade konkrétnych nanomateriálov použitých v štúdiách chýbali riadne (dostatočné) informácie o charakterizácii. Toto sťažovalo výklad výsledkov, ako aj porovnávanie jednotlivých výsledkov. Z tohto dôvodu je pred uskutočnením každej štúdie (eko)toxicity potrebné vykonať meranie minimálneho súboru charakteristík pre každý nanomateriál.

Vedeckí pracovníci uskutočnili v tejto oblasti významný pokrok a väčšina nových štúdií týkajúcich sa nanomateriálov zahŕňa rozsiahlu charakterizáciu z fyzikálno-chemického hľadiska.