Usmernenia a nástroje pre pracovníkov

Výroba a používanie stále väčšieho množstva nanomateriálov sa rozširuje z laboratórií do priemyselných zariadení, čo zvyšuje potenciál expozície nanomateriálom na pracovisku. Veda a postup merania a posudzovania expozície pracovníkov nanomateriálom sa rýchlo vyvíjajú. Aj keď pretrvávajú vedecké nejasnosti týkajúce sa posudzovania expozície na pracovisku, EÚ už vytvorila usmernenia a bezpečnostné normy pre ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov.
 

Usmernenia

 

Usmernenia týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred potenciálnymi rizikami súvisiacimi s nanomateriálmi na pracoviskuUsmernenia týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred potenciálnymi rizikami súvisiacimi s nanomateriálmi na pracovisku

Usmernenia stanovujú posúdenie rizika v siedmich krokoch a prístup k riadeniu rizík s radami pre zamestnancov, pracovníkov a odborníkov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti s cieľom zabezpečiť na pracovisku správne uplatňovanie rôznych európskych smerníc z oblasti nanomateriálov a nanotechnológie. Usmernenia obsahujú prílohu, v ktorej je uvedený zoznam usmernení týkajúcich sa nanomateriálov na pracovisku, ktoré vydali jednotlivé členské štáty vo svojich príslušných jazykoch.
 

 

Bezpečná práca s vyrobenými nanomateriálmi: usmernenia pre pracovníkovBezpečná práca s vyrobenými nanomateriálmi: usmernenia pre pracovníkov

Usmernenia poskytujú užitočné informácie pre pracovníkov, ktorí môžu byť vystavení nanomateriálom, vrátane:

  • zjednodušených informácií o možných rizikách nanomateriálov na pracovisku,
  • spôsobu, akým môžu pracovníci byť vystavení nanomateriálom,
  • hierarchie riadenia rizík a možností kontroly a
  • príkladov opatrení na riadenie rizika pre nanomateriály.
     

Nástroje

EU-OSHA: Elektronický faktický dokument č. 72: Nástroje pre riadenie nanomateriálov na pracovisku a preventívne opatreniaUž existuje mnoho nástrojov, ktoré môžu pomôcť pri posudzovaní rizika a riadení rizík nanomateriálov na pracovisku. Tieto nástroje pomáhajú riešiť nejasnosti a obmedzenia, ktoré predstavuje nedostatok informácií o nebezpečenstvách nanomateriálov. Niektoré nástroje sú webové a interaktívne, kým iné sú zahrnuté do usmerňovacích dokumentov alebo iných publikácií.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) uverejnila stručný elektronický faktický dokument, v ktorom sa uvádzajú dostupné nástroje a diskutuje sa o ich výhodách a obmedzeniach.