Výskum nových nástrojov a usmernení

EÚ investovala zdroje do urýchlenia výskumu v oblasti bezpečnosti materiálov. Výskum zahŕňa vývoj nových nástrojov a vypracovanie usmernení na posúdenie expozície nanomateriálom v priebehu celého ich životného cyklu. Tento vývoj umožní regulačným orgánom, priemyslu a zdravotníckym pracovníkom a odborníkom na bezpečnosť zmenšiť mieru existujúcich nejasností týkajúcich sa merania expozície a posúdenia nanomateriálov. Budú mať aj viac vybavenia, aby si mali náskok pred vznikajúcimi problémami, s ktorými sa možno stretnúť pri vývoji nových nanomateriálov a výrobných metód.

Európske výskumné projekty môžu určiť aj nové výzvy, ktoré ešte nie sú zohľadnené v súčasných usmerneniach alebo vyvinúť nové experimentálne nástroje na meranie a kontrolu expozície nanomateriálom na pracovisku. Počas toho, ako tieto projekty napredujú, orgány a priemysel môžu prijať niektoré ich výsledky s cieľom zlepšiť posúdenie expozície a riadenie rizík v súvislosti s nanomateriálmi na pracovisku.

Neúplný zoznam výskumných projektov v tejto oblasti je uvedený nižšie.

 

More information