Expozícia nanomateriálom cez kožu – hlavné informácie

Nanomateriály sa vo veľkej miere používajú v mnohých priemyselných procesoch a sú súčasťou mnohých spotrebných výrobkov, ako sú kozmetika, farmaceutické výrobky, odevy odolné voči škvrnám a antibakteriálne odevy, športové vybavenie a čistiace prostriedky. Používanie nanomateriálov v týchto výrobkoch môže potenciálne viesť k expozícii, prenikaniu a absorpcii do tela cez kožu, najmä v prípade pracovníkov a spotrebiteľov.

Hoci je koža pre nanomateriály relatívne nepriepustná, systémová expozícia stále vyvoláva obavy, pretože koža je jedným z najväčších orgánov ľudského tela. Vo vedeckej komunite sa stále diskutuje o spôsoboch interakcie nanomateriálov s pokožkou, ale aj o ich potenciáli nepriaznivo vplývať na zdravie. Keďže dermálna absorpcia nanomateriálov je nevyhnutným predpokladom akejkoľvek systémovej dostupnosti po dermálnej expozícii, je veľmi dôležité objasniť mechanizmy, prostredníctvom ktorých ich koža môže absorbovať, ako aj faktory ovplyvňujúce dermálnu absorpciu nanomateriálov.


Pri absorpcii nanomateriálov zohráva integrita kože významnú úlohu  

Absorpcia a penetrácia cez kožu je komplexný proces, v ktorom zohrávajú úlohu vlastnosti častíc v prípravku a stav pokožky.  Mieru penetrácie podľa všetkého prehlbuje narušená integrita kože a formulácie, ktoré zvyšujú priepustnosť kože. 

Nanočastice majú tendenciu zhlukovať sa v pote, čo môže znížiť ich schopnosť preniknúť do najvrchnejšej vrstvy kože nazývanej stratum corneum. Penetrácia však môže byť ešte vyššia v prípade častíc používaných v prípravku, ktorý zabraňuje ich zhlukovaniu. 


Menšia veľkosť môže znamenať vyššiu absorpciu

Viaceré štúdie naznačujú, že veľkosť častíc môže mať vplyv na prenikanie kožou, pričom menšie častice do nej prenikajú viac. Na dermálnu penetráciu častíc môžu mať vplyv aj povrchové vlastnosti, ako je povlak a povrchový náboj, pričom kladný náboj vedie k vyššej miere penetrácie.


Potrebných je viac porovnateľných štúdií o absorpcii kožou

Na objasnenie vzťahu medzi vlastnosťami nanomateriálov a ich potenciálom pre absorpciu kožou je potrebných viac porovnateľných štúdií. Vzťah medzi nanomateriálmi a ich rozptylom alebo formuláciou počas expozície je veľmi zložitý a v prípade určitého nanomateriálu sa môže líšiť v závislosti od použitej formulácie.