Zaistiť bezpečné používanie nanomateriálov na pracovisku

Expozícia nanomateriálom závisí od procesu, použitých opatrení technickej kontroly  a, ak nie sú dostatočné, od používania osobných ochranných prostriedkov. Zamestnávatelia musia expozíciu nebezpečným látkam minimalizovať na úroveň, ktorá sa posudzuje ako úroveň, ktorá nespôsobuje ujmu pracovníkom.

Keďže inhalácia podľa všetkého predstavuje najvýznamnejší spôsob expozície nanomateriálom,  je potrebné minimalizovať výskyt akýchkoľvek nanomateriálov prenášaných vzduchom na pracovisku. Dosiahnuť sa to dá pomocou uzavretého systému pracovného prostredia a mokrých procesov. Potrebné je v čo najväčšej miere zamedziť procesom, pri ktorých dochádza k tvorbe prachu, ako napr. mletie a brúsenie.

Ak sa na pracovisku nachádzajú nanočastice v ovzduší, je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie. A ako posledná možnosť, pracovníci môžu byť vyškolení na používanie ochranných respiračných pomôcok, ochranného odevu, rukavíc a okuliarov.

Potrebné je poznamenať, že spravidla pri údržbárskych prácach bývajú bežné opatrenia manažmentu rizík pre taký proces, ako napr. uzavreté systémy, dočasne znemožnené. V prípade takýchto typov procesov môžu byť preto potrebné dodatočné opatrenia manažmentu rizík.

Samostatne zárobkovo činní odborníci nemusia mať možnosti na uplatňovanie takýchto prísnych kontrol v ich práci v porovnaní s odborníkmi pracujúcimi v priemysle.

 

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ)

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) sa podľa nariadenia REACH musí dodávať s každou nebezpečnou chemikáliou. Karta bezpečnostných údajov poskytuje užitočné informácie o chemických látkach, uvádzajú sa v nej nebezpečnosti, ktoré chemikália predstavuje a poskytujú sa v nej informácie o manipulácii, skladovaní a núdzových opatreniach v prípade nehody. Podľa nariadenia REACH sa vyžaduje, aby užívatelia nebezpečných chemikálií dodržiavali odporúčania týkajúce sa opatrení manažmentu rizík uvedené v expozičných scenároch pripojených ku KBÚ, ak sú poskytnuté.

 

Na niektoré nanomateriály sa vzťahujú hodnoty vnútroštátneho expozičného limitu v pracovnom prostredí

Hodnoty expozičného limitu v pracovnom prostredí (OEL) pre nebezpečné látky predstavujú dôležitú informáciu pre hodnotenie a manažment rizík aj v súvislosti s nanomateriálmi.

Expozičný limit je koncentrácia – buď v častiaciach na milión (ppm), alebo v miligramoch na kubický meter (mg/m3) – chemikálie v ovzduší pracoviska, ktorej väčšina ľudí môže byť vystavená bez škodlivých účinkov. Expozičný limit v pracovnom prostredí by však nemal predstavovať ostrú deliacu líniu medzi bezpečnými a nebezpečnými expozíciami.

V súčasnosti neexistujú žiadne expozičné limity v pracovnom prostredí na úrovni EÚ pre nanomateriály pravdepodobne z dôvodu, že ešte stále chýbajú informácie na ich stanovenie. Vo všeobecnosti expozičné limity v pracovnom prostredí na úrovni celej EÚ boli stanovené len pre obmedzený počet látok, ktoré sa v súčasnosti používajú na pracovisku. Tieto záväzné a/alebo orientačné hodnoty limitov sú stanovené v smerniciach EÚ.

Mnohé členské štáty stanovili svoje vlastné vnútroštátne expozičné limity v pracovnom prostredí aj pre nanomateriály. Tieto vnútroštátne limity sa musia dodržiavať v rovnakej miere a každý zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby expozícia jeho zamestnancov neprekročila expozičné limity v pracovnom prostredí.