Nanomateriály v každodennom živote

 

Nanomateriály sa používajú takmer vo všetkých priemyselných odvetviach a kategóriách výrobkov, či už ide o kozmetické výrobky, priemyselné chemikálie alebo lieky.

Vzhľadom na ich široké využitie môžu byť spotrebitelia, zamestnanci aj životné prostredie rôznymi spôsobmi vystavení ich pôsobeniu.

Pracovníci vo výrobných procesoch s nimi manipulujú ako so surovinami. Pri ich spracovávaní v rámci ich životného cyklu v jednotlivých následných použitiach ich bude používať ešte oveľa viac pracovníkov buď v takých produktoch, ako sú farby, alebo vo výrobkoch, ako napr. tlačiarne. Medzi takými produktmi a výrobkami, ktoré boli vyrobené pomocou nanotechnológie, a takými, ktoré pri používaní ešte stále obsahujú voľné nanočastice, je rozdiel.

Vo všeobecnosti sa nanomateriály rovnako ako aj iné látky považujú za látky. Platí to aj na ich postavenie v regulačnom kontexte.

Vymedzenie látky je také široké, že sa vzťahuje na všetky formy látok vrátane častíc na nanometrickej úrovni 1 – 100 nm (t. j. nanomateriály). Avšak v porovnaní s inými látkami sa nanomateriály môžu správať odlišne nie len vtedy, keď sú použité v produktoch alebo výrobkoch, ale aj z hľadiska hodnotenia rizík.

Z tohto dôvodu môže byť z hľadiska hodnotenia rizík a manažmentu rizík potrebné odlíšiť nanomateriály od iných väčších častíc.