Nanolieky na trhu EÚ

Nanolieky sú na trhu už viac ako 20 rokov. Európske orgány posudzujú každý liek pred jeho schválením a zverejňujú informácie o jeho použití a vlastnostiach.

Prvý nanoliek bol povolený Európskou komisiou v roku 1996. Európska agentúra pre lieky (EMA) uverejňuje pre každý liek, ktorý posudzuje, Európsku verejnú hodnotiacu správu (EPAR) na svojom webovom sídle, v ktorej vysvetľuje použitie a vlastnosti lieku.

Nižšie je uvedených niekoľko príkladov nanoliekov, ktoré sa už nachádzajú na trhu.

Liek Účinná látka a platforma/technológia Použitie Výhody nanoformy
Abraxane Koloidná suspenzia bez rozpúšťadla s obsahom paklitaxelu viazaného na albumín (účinná látka) vo forme sférických nanočastíc Liečba rakoviny prsníka, adenokarcinómu pankreasu, nemalobunkového pľúcneho karcinómu Vyriešenie problému s rozpustnosťou účinnej látky (samotný paklitaxel nie je rozpustný vo vode) Menej častá a závažná toxicita (nevoľnosť, zvracanie, únava, bolesti kĺbov, myalgia, alopécia) v porovnaní s predchádzajúcimi formami
Caelyx Pegylovaný lipozomálny doxorubicín Liečba metastatickej rakoviny prsníka, rakoviny vaječníkov, Kaposiho sarkómu (rakovina krvných ciev), mnohopočetného myelómu Vyššia akumulácia v nádorových bunkách a zvýšená doba cirkulácie – zmenšenie kardiotoxicity doxorubicínu
CosmoFer/INFeD/Ferrisat* Nanočastice železa potiahnuté dextránom na parenterálne (injekčné) podanie Liečba anémie Stabilnejší komplex uhľovodíkov železa v porovnaní s inými formami ako sú nanoformy – zníženie toxicity (zníženie nefrotoxicity, akumulácie železa medzi bunkami)
Rapamune Častice sirolima v nanokryštalickej koloidnej nanodisperzii stabilizovanej na zníženie veľkosti častíc Profylaxia orgánovej rejekcie u pacientov s transplantáciou obličky Zlepšenie stability a biologickej dostupnosti


*Správa EPAR nie je k dispozícii, keďže povolenie nebolo udelené prostredníctvom európskeho postupu.