Nanomateriály v kozmetických výrobkoch

Козметични продукти

Na kozmetické výrobky umiestnené na trh EÚ sa vzťahuje nariadenie o kozmetických výrobkoch. Poskytuje rámec bezpečnosti a pomocou neho sa vytvoril centrálny systém na nahlasovanie kozmetických výrobkov uvedených na trh EÚ. Je nevyhnutné, aby farbivá, konzervačné látky a UV filtre vrátane tých, ktoré sú nanomateriály, boli výslovne autorizované.

Výrobcovia, dovozcovia alebo ich vymenované tretie strany musia registrovať svoje kozmetické výrobky prostredníctvom portálu na nahlasovanie kozmetických výrobkov (CPNP). Ak výrobok obsahuje nanomateriály, oznamovateľ musí daný nanomateriál identifikovať a určiť pravdepodobný spôsob, akým mu môže byť osoba vystavená.

Farbivá, konzervačné látky a UV filtre musí povoliť Európska komisia pred ich použitím v kozmetických výrobkoch. Pred autorizáciou Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (VVBS) skontroluje toxikologické údaje týkajúce sa látky, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu.

Ak chcete zistiť, či kozmetický výrobok, ktorý používate, obsahuje nanomateriály, prečítajte si zoznam zložiek uvedený na obale výrobku. Nanomateriály v kozmetických výrobkoch musia byť označené slovom „nano“ uvedeným v zátvorkách za názvom konkrétnej zložky.

 

 

Infografika

 

Infografiku vypracovala ECHA pre EUON s podporou Európskej únie prostredníctvom programu SMP-COSME.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

Tento dokument bol vypracovaný s finančnou podporou Európskej únie. Názory vyjadrené v tomto dokumente nemožno v žiadnom prípade považovať za oficiálne stanovisko Európskej únie. ECHA ani Európska komisia nenesú zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií uvedených v tomto dokumente.