Nanomateriály v kozmetických výrobkoch

Kozmetické výrobky

Na kozmetické výrobky umiestnené na trh EÚ sa vzťahuje nariadenie o kozmetických výrobkoch. Poskytuje rámec bezpečnosti a pomocou neho sa vytvoril centrálny systém na nahlasovanie kozmetických výrobkov uvedených na trh EÚ. Je nevyhnutné, aby farbivá, konzervačné látky a UV filtre vrátane tých, ktoré sú nanomateriály, boli výslovne autorizované.

Výrobcovia, dovozcovia alebo ich vymenované tretie strany musia registrovať svoje kozmetické výrobky prostredníctvom portálu na nahlasovanie kozmetických výrobkov (CPNP). Ak výrobok obsahuje nanomateriály, oznamovateľ musí daný nanomateriál identifikovať a určiť pravdepodobný spôsob, akým mu môže byť osoba vystavená.

Farbivá, konzervačné látky a UV filtre musí povoliť Európska komisia pred ich použitím v kozmetických výrobkoch. Pred autorizáciou Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (VVBS) skontroluje toxikologické údaje týkajúce sa látky, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu.

Ak chcete zistiť, či kozmetický výrobok, ktorý používate, obsahuje nanomateriály, prečítajte si zoznam zložiek uvedený na obale výrobku. Nanomateriály v kozmetických výrobkoch musia byť označené slovom „nano“ uvedeným v zátvorkách za názvom konkrétnej zložky.

Categories Display