Kozmetické prípravky

Nariadenie EÚ o kozmetických prípravkoch platí v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov, ale takisto podporuje európsku inováciu a posilňuje konkurencieschopnosť kozmetického odvetvia na celosvetovej úrovni.

Výrobcovia a dovozcovia v EÚ sú zodpovední za zaistenie bezpečnosti svojich výrobkov, či už ide o kozmetické prípravky alebo akékoľvek iný spotrebný tovar. Všetky kozmetické výrobky sa musia oznámiť prostredníctvom portálu na oznamovanie kozmetických výrobkov (CPNP) pred ich uvedením na trh EÚ. Prítomnosť nanomateriálu v kozmetickom výrobku musí byť výslovne uvedená v oznámení pre Európsku komisiu.

Oznámenie musí obsahovať minimálne tieto informácie:

  • identifikáciu nanomateriálu vrátane jeho chemického názvu a iných deskriptorov určených v nariadení,
  • bližšie určenie nanomateriálu vrátane veľkosti jeho častíc a jeho fyzikálnych a chemických vlastností,
  • odhad ročného množstva nanomateriálu obsiahnutého v kozmetickom výrobku, ktorý má byť umiestnený na trh,
  • toxikologický profil nanomateriálu,
  • bezpečnostné údaje o nanomateriáli,
  • všetky informácie týkajúce sa odôvodnene predvídateľných podmienok expozície.

Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú iné nanomateriály, ako sú farbivá, konzervačné látky a UV filtre, a nie sú inak obmedzené nariadením o kozmetických výrobkoch, podliehajú okrem toho dodatočnému postupu. Vyžadujú si uskutočnenie osobitného oznámenia prostredníctvom CPNP šesť mesiacov pred ich uvedením na trh. Ak má Európska komisia obavy týkajúce sa bezpečnosti nanomateriálu, môže požiadať Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (VVBS) o vykonanie posúdenia rizika.

Niektoré skupiny látok – farbivá, konzervačné látky a UV filtre vrátane tých, ktoré sú nanomateriálmi – musia byť povolené Európskou komisiou pred ich použitím v kozmetickom výrobku. Povoleniu predchádza stanovisko VVBS, ktorý preskúmava predložené toxikologické údaje.

Európska komisia je zodpovedná za zverejnenie katalógu všetkých nanomateriálov používaných v kozmetických výrobkoch na trhu EÚ. Katalóg je založený na informáciách, ktoré výrobcovia poskytli prostredníctvom CPNP.

Ak výrobok obsahuje nanomateriály, je potrebné uviesť túto informáciu v zozname zložiek uvedením výrazu „nano“ v zátvorke po názve takejto látky.